Accept af cookies fra sm.dk
Vi bruger cookies for at udarbejde statistik over brugen af vores hjemmeside. Du kan altid slette cookies fra sm.dk igen.
Accepter cookies
Læs mere om cookies på sm.dk
A+ | A- | Print | Send | Læs højt

Viden og forskning

På denne side finder du information om undersøgelser, forskning, analyser, evalueringer, litteratur mv. om æresrelaterede konflikter mv.

 

Publikationer fra ministerier

National strategi mod æresrelaterede konflikter
Regeringen og satspuljepartierne har besluttet at bruge 24 mio. kr. de næste fire år til at bekæmpe æresrelaterede konflikter, tvangsægteskaber og social kontrol. Social- og integratiosnministeren lancerede derfor den 6. juli 2012 en National strategi mod æresrelaterede konflikter. Strategien sætter fokus på bedre samarbejde og koordinering mellem myndigheder og organisationer, opkvalificering af fagfolk, en særlig indsats mod genopdragelsesrejser, støtte til de unge, forebyggelse, oplysning og holdningsbearbejdelse, internationalt samarbejde samt viden og forskning på området. 
National Strategy - English version

Regeringens strategi mod parallelle retsopfattelser
Regeringen lancerede den 27. november 2012 en strategi mod parallelle retsopfattelser. Formålet med strategien er at hjælpe især kvinder og mindreårige, som presses til en religiøs vielse, eller som mod deres vilje fastholdes i en religiøs vielse. Strategien består af 15 initiativer, og indebærer blandt andet en ændring af straffeloven, så strafferammen for at tvinge nogen til en religiøs vielse uden borgerlig gyldighed vil være fængsel indtil fire år. 

Kortlægning af indsatsen mod tvangsægteskaber og lignende undertrykkelse
Der blev i december 2010 udarbejdet en samlet kortlægning af indsatsen mod tvangsægteskaber og lignende undertrykkelse. Kortlægningen gennemgår bl.a. lovgivning på området, forebyggende indsatser og den akutte hjælp, der ydes til unge. Kortlægningen er udarbejdet på tværs af en række ministerier og omfatter både de indsatser, der ydes af politi, kommuner, danske ambassader i udlandet, en række ministerier og de indsatser, der gennemføres af en række private organisationer, som er støttet af bl.a. Social- og Integrationsministeriet. 

Forskning

Her kan du se en række undersøgelser og forskningsrapporter om æresrelaterede konflikter.

Kønsroller og social kontrol blandt unge med etnisk minoritetsbaggrund
Als Research har for Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold udarbejdet rapporten "Kønsroller og social kontrol blandt unge med etnisk minoritetsbaggrund". Undersøgelsen er kvalitativ og bygger på interviews med 37 unge og 22 forældre. Rapporten viser bl.a., at især piger og unge kvinder i nogle etniske minoritetsmiljøer oplever undertrykkelse og frihedsbegrænsning.

Rockwool Fondens Forskningsenhed står bag rapporterne "Integration blandt ikke-vestlige indvandrere - Arbejde, familie, netværk og forbrug" og "Tid og forbrug i etniske minoritetsfamilier. En kvalitativ undersøgelse af hverdagslivet blandt familier i Danmark med pakistansk, tyrkisk, palæstinensisk og irakisk baggrund". De to rapporter giver hver for sig, og tilsammen, en ny indsigt i ikke-vestlige indvandreres hverdagsliv, arbejde og forbrugsmønster.

Integration blandt ikke-vestlige indvandrere. Arbejde, familie, netværk og forbrug
Bogen analyserer ikke-vestlige indvandreres hverdagsliv, arbejde og forbrugsmønster, der på hver sin måde har betydning for deres integration i det danske samfund. En sammenligning af disse forhold med tilsvarende danskeres viser vigtige forskelle og ligheder mellem de to grupper i befolkningen. Bogens analyser baseres på Rockwool Fondens Tids- og Forbrugsundersøgelse blandt indvandrere (ITUC) fra 2011 og danskere (DTUC) fra 2008/09, og registeroplysninger fra Danmarks Statistik.

Tid og forbrug i etniske minoritetsfamilier. En kvalitativ undersøgelse af hverdagslivet blandt familier i Danmark med pakistansk, tyrkisk, palæstinensisk og irakisk baggrund
Med udgangspunkt i 20 dybdegående interview i familier med henholdsvis pakistansk, tyrkisk, palæstinensisk og irakisk baggrund viser bogen deres hverdagsliv, overvejelser og handlemønstre.
Bogen kommer med uddybende, kvalitative indsigter i forhold til de kvantitative sammenhænge, Rockwool Fondens Forskningsenhed har fundet i Integration blandt ikke-vestlige indvandrere - Arbejde, familie, netværk og forbrug, som udgives samtidig med denne publikation.

Rambøll og Statens Institut for Folkesundhed har for Ligestillingsministeriet og Social- og Integrationsministeriet udarbejdet rapporterne ”Kortlægning og erfaringer med efterværn og behov for nye støttemuligheder” og ”Undersøgelse af erfaringer med og resultaterne af mægling”. Rapporterne er en del af udmøntningen af Ligestillingsministeriets ”National strategi til bekæmpelse af vold i nære relationer”.

Rapporten om efterværn og støttemuligheder
I denne rapport undersøges erfaringerne med efterværn og behov for nye støttemuligheder for danske og nydanske mænd og kvinder, der har været udsat for partnervold eller æresrelaterede konflikter. Undersøgelsen viser bl.a., at størsteparten af de adspurgte har været tilfredse med den støtte, de har modtaget. Rapporten viser endvidere, at der er en markant overrepræsentation af kvinder med etnisk minoritetsbaggrund på krisecentrene, og at nydanske kvinder og mænd udsat for partnervold eller æresrelaterede konflikter har et særligt behov for beskyttelse og hjælp til at kontakte myndigheder samt et mere udtalt behov for hjælp til at etablere sig igen praktisk og socialt, men også i forhold til de psykologiske følgevirkninger. Det anbefales i rapporten, at den re-orienterende og behandlende indsats, som kan hjælpe de voldsramte mænd og kvinder samt unge udsat for æresrelaterede konflikter til et liv med uddannelse, arbejde, socialt netværk mv. styrkes.

Rapporten om mægling
I rapporten undersøges erfaringerne med mægling i æresrelaterede konflikter i nydanske familier. Undersøgelsen viser bl.a., at de unge, der har taget imod et tilbud om mægling, ofte har ønsket hjælp til at gå i dialog med deres forældre om mere frihed og færre restriktioner, en selvstændig tilværelse uden pres og trusler om ægteskab, mere selvbestemmelse og accept af deres valg og ønsker. Desuden viser undersøgelsen, at de unge ønsker, at andre voksne gør deres forældre opmærksomme på unges rettigheder og muligheder i det danske samfund. Undersøgelsen konkluderer, at det er vigtigt at inddrage forældrene tidligt og løbende i mæglingsforløbet, hvis en varig ændring i familien skal opnås. Det anbefales desuden, at mæglingen kan foregå i fleksible fysiske rammer efter behov, og at der sker en opfølgning på sagen efter mæglingens ophør.

Ung i 2011 – nydanske unges oplevelse af social kontrol, frihed og grænser
I november 2011 offentliggjorde Social- og Integrationsministeren en rapport om social kontrol blandt 15 – 20-årige nydanskere.  Rapporten er resultatet af en stor undersøgelse blandt ca. 3.000 unge, som Social- og Integrationsministeriet har fået gennemført. Rapporten viser, at der eksisterer omfattende social kontrol blandt nydanske unge især i forhold til parforhold, køn og seksualitet.  Rapporten viser også, at pigerne på næsten alle områder er udsat for stærkere social kontrol end drengene. Desuden viser rapporten, at mange af de unge selv har holdninger, der understøtter social kontrol.
Se nyhed om undersøgelsen

Ændrede familiesammenføringsregler. Hvad har de nye regler betydet for pardannelsesmønstret blandt etniske minoriteter
Det Nationale Center for Velfærdsforskning (SFI) udgav i 2009 en rapport om de ændrede familiesammenføringsreglers betydning for pardannelsesmønstret blandt etniske minoriteter i Danmark. Rapporten indeholder desuden et kapitel om tvangsægteskaber og et kapitel om ikke registrerede ægteskaber. 

Indsatser mod æresrelateret vold. En undersøgelse af indsatsen i seks europæiske lande
SFI har i en rapport fra 2006 beskrevet de indsatser og metoder, der på daværende tidspunkt blev anvendt mod æresrelateret vold i Danmark, Sverige, Norge, Holland, Storbritannien og Frankrig.

Pardannelse blandt etniske minoriteter i Danmark
I 2004 udgav SFI rapporten ”Pardannelse blandt etniske minoriteter i Danmark”. Rapporten behandler bl.a. spørgsmål som, hvor meget indflydelse de etniske minoritetsunge i Danmark har på, hvem de skal giftes med? I hvilken udstrækning forekommer der tvangsægteskaber? Og hvad er de unges - og deres forældres - holdninger til kærlighedsægteskabet?

Fagbøger og litteratur

Ægteskab og migration - Konsekvenser af de danske familiesammenføringsregler 2002-2012
Bogen undersøger konsekvenserne af familiesammenføringsreglerne, herunder hvilke konsekvenser familiesammenføringsreglerne har, og om de rammer den gruppe af mennesker, de er tiltænkt? Bogen er skrevet af Anika Liversage og Mikkel Rytter og er udgivet på Aarhus Universitetsforlag (2014)

Familien betyder alt - Vold mod kvinder i etniske minoritetsfamilier
Bogen er skrevet af Sofie Danneskiold, Yvonne Mørck og Bo Wagner Sørensen (2011), og  den bygger på en omfattende undersøgelse, der analyserer karakteren af den vold, der udøves mod kvinder i etniske minoritetsfamilier samt at kortlægge de eksisterende tilbud til målgruppen. Undersøgelsen er baseret på 42 interviews med voldsramte kvinder, hvoraf 40 har anden etnisk baggrund end dansk. Kvinderne kommer fra 17 forskellige lande, og størstedelen har rødder i Mellemøsten. Studiet fremlægger seks former for vold; kvinden som husslave/tyende, indespærring, dumpning, seksuelle overgreb, kvinders mødom og mandens utroskab samt kontrol med kvinders graviditet. Derudover er der foretaget interview med krisecentre og fagpersoner i Danmark, Berlin, Stockholm, London og Istanbul. Projektet er udarbejdet i samarbejde med Danner og TrygFonden. Forskerne bag bogen er alle tilknyttet Institut for Samfund og Globalisering på Roskilde Universitetscenter.

Bogen kan bestilles gratis hos TrygFonden

Resumé af fagbogen "Når Aicha løber hjemmefra"
Psykolog Inge Loua har på baggrund af 20 års arbejde med børn og unge med etnisk minoritetsbaggrund - med støtte fra Social- og Integrationsministeriet - opsamlet sine erfaringer i fagbogen "Når Aicha løber hjemmefra" (2012). Erfaringerne stammer bl.a. fra Bostedet Kastaniehuset - et specialiseret opholdssted for unge piger med etnisk minoritetsbaggrund ramt af bl.a. alvorlige æresrelaterede konflikter med familien. Bogen er skrevet primært til fagfolk som f.eks. pædagogisk personale på opholdssteder, døgntilbud, ungdomsinstitutioner samt plejefamilier, lærere, SSP- medarbejdere mv. Bogen handler om psykosocialt arbejde med udsatte unge i krydsfeltet mellem det danske samfunds forventninger og normer og familiens og det etniske miljøs forventninger og normer. Den handler om unge, der er vokset op med vold, manglende indsigt og omsorg og utilstrækkelige forældreressourcer.   

Bogen kan købes i større boghandlere og på http://www.gyldendal-akademisk.dk/HansReitzelsForlag.aspx

Indholdfortegnelse og forord til bogen "Tværkulturel konfliktmægling: Familiekonflikter blandt etniske minoritetsborgere"

Forfatter, foredragsholder og konfliktmægler Farwha Nielsen har med støtte fra Social- og Integrationsministeriet skrevet bogen "Tværkulturel konfliktmægling: Familiekonflikter blandt etniske minoritetsborgere" (2011), der bl.a. beskriver metoden "tværkulturel konfliktmægling". På baggrund af sine erfaringer med konfliktmægling mellem nydanske unge og deres forældre i æresrelaterede konflikter har Farwha Nielsen en mæglingsmetode, der har fokus på dialog og på et familiearbejde, der tager højde for de unge og familiernes sårbarheder og kompetencer. Målet er at forbygge og genskabe gode familieforhold. Bogen er målrettet socialarbejdere og andre myndighedspersoner, der i deres arbejde skal opnå holdbare løsninger i familiekonflikter blandt nydanskere.

Bogen kan købes i alle større boghandlere eller kan bestilles på Hans Reitzels Forlags hjemmeside.