Accept af cookies fra sm.dk
Vi bruger cookies for at udarbejde statistik over brugen af vores hjemmeside. Du kan altid slette cookies fra sm.dk igen.
Accepter cookies
Læs mere om cookies på sm.dk
A+ | A- | Print | Send | Læs højt
Billede af glad ældre kvinde

Ældre

Regeringens mål
Regeringen vil forbedre de ældres vilkår. Flere muligheder skal sikre mere medbestemmelse og øge trygheden blandt de ældre. Gennem forebyggelse skal flere ældre sikres bedre muligheder for at klare sig selv længere.

Det er regeringens målsætning, at alle får de samme muligheder for at leve et værdigt og trygt ældreliv med god livskvalitet. Det betyder, at vi skal skabe lige muligheder for alle mennesker i forhold til at kunne mestre et liv i de sene år – også når man ikke længere er i stand til at klare sig selv og derfor bliver afhængig af hjælp.

Regeringen vil prioritere forebyggelse af sygdomme og af tab af funktionsevne og støtte den enkelte ældre i at mestre sin egen tilværelse længst muligt. Dette skal bl.a. ske ved at arbejde for øget udbredelse af velfærdsteknologi. Regeringen vil modernisere området med fokus på ledelse, tillid, faglighed og regelforenkling.

Nye projekter og resultater

Året for aktiv aldring
2012 var Europæisk år for aktiv aldring og solidaritet mellem generationerne. Året blev bl.a. brugt til at diskutere, hvordan vi skaber de bedste rammer for et aktivt ældreliv.

Læs om året for aktiv aldring på det sociale område og om de to åbningskonferencer for året.

National handlingsplan for demensindsatsen

I december 2010 udkom National handlingsplan for demensindsatsen og en bagvedliggende kortlægning. Bag publikationerne står en tværoffentlig arbejdsgruppe. Arbejdet blev sat i gang på baggrund af forhandlingerne om finansloven for 2010. Læs handlingsplanen og den bagvedliggende kortlægning.

Ældrekommissionen – Kommission om livskvalitet og selvbestemmelse i plejebolig og plejehjem

Ældrekommissionen har nu offentliggjort deres rapport med 43 konkrete anbefalinger til, hvordan man kan forbedre livskvaliteten og selvbestemmelsen på plejehjem.
Læs mere

Loft over ældres betaling for madservice i plejeboliger og plejehjem

Der er pr. 1. juli 2009 indført et loft over egenbetalingen på 3.000 kr. pr. måned for madservice i plejeboliger og plejehjem samt botilbud efter servicelovens §§ 107-108.

Loft over ældres betaling for madservice i plejeboliger og plejehjem

Der er pr. 1. juli 2009 indført et loft over egenbetalingen på 3.000 kr. pr. måned for madservice i plejeboliger og plejehjem samt botilbud efter servicelovens §§ 107-108.

Fast kontaktperson i hjemmeplejen

Alle modtagere af personlig og praktisk hjælp har pr. 1. januar 2009 fået ret til én fast kontaktperson i hjemmeplejen, som de kan henvende sig til for at få råd og vejledning, hvis de har spørgsmål vedrørende hjemmeplejen. Loven sikrer en lettere adgang til den kommunale myndighed og skaber dermed tryghed og kontinuitet for den enkelte borger.

Bedre læring mellem kommuner og sektorer
Der skal gennemføres forsøg med udvikling og afprøvning af et system, hvor plejepersonale, beboere og pårørende kan indberette fejl og utilsigtede hændelser i ældreplejen, så der kan skabes bedre læringsmuligheder på tværs af kommunegrænser og sektorer.

Nye projekter og resultater

Hjemmehjælpskommissionen

Hjemmehjælpskommissionen har beskrevet udfordringerne og givet forslag til, hvordan ressourcerne bruges bedst muligt på hjemmehjælpsområdet. Læs mere.

Justering af maksimumbeløb for ældre- og plejeboliger

Regeringen vil på baggrund af drøftelser med KL foretage en justering af maksimumbeløbene for ældre- og plejeboliger i særlige geografiske områder.

En styrket indsats for at fremme fleksibel opgavevaretagelse og opgaveflytning på sundheds- og ældreområdet

Task-forcen for fleksibel opgavevaretagelse med deltagelse af arbejdsmarkedets parter samt det tidligere Socialministerium og Indenrigs- og Sundhedsministerium har afsluttet sit arbejde med en erklæring om en fælles forståelse for en styrket indsats for at fremme fleksibel opgavevaretagelse og opgaveflytning. Læs erklæringen her. Herudover har task-forcen udarbejdet et inspirationskatalog med 20 gode eksempler på fleksibel opgavevaretagelse på sundheds- og ældreområdet. Læs inspirationskatalog her.

Vil du vide mere