Accept af cookies fra sm.dk
Vi bruger cookies for at udarbejde statistik over brugen af vores hjemmeside. Du kan altid slette cookies fra sm.dk igen.
Accepter cookies
Læs mere om cookies på sm.dk
A+ | A- | Print | Send | Læs højt

Tabt arbejdsfortjeneste

Passer forældre deres handicappede barn, er de berettigede til tabt arbejdsfortjeneste efter servicelovens § 42.

Hvor søger man om tabt arbejdsfortjeneste?

Der skal søges om tabt arbejdsfortjeneste i barnets eller den unges opholdskommune. Det er kommunen, der efter en konkret og individuel vurdering afgør, om der kan ydes hjælp til dækning af tabt arbejdsfortjeneste. Hvis forældrene er samlevende, er barnets eller den unges opholdskommune den kommune, hvor forældrene bor. Hvis forældrene ikke bor sammen, er opholdskommunen hos den af forældrene, hvor barnet eller den unge bor mest. I de tilfælde, hvor et barn bor lige meget hos begge forældre, er folkeregisteradressen udslagsgivende.

Hvornår giver et barns helbredstilstand forældrene mulighed for at modtage tabt arbejdsfortjeneste?

Tabt arbejdsfortjeneste kan gives til familier med børn og unge op til 18 år, hvor barnet eller den unge har:

 • betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller
 • en indgribende, kronisk eller langvarig lidelse

”Indgribende lidelse” betyder, at lidelsen skal være af en sådan karakter, at den har alvorlige følger i den daglige tilværelse. ”Kronisk lidelse” betyder, at sygdommen, fra det tidspunkt den opstår, vil vare i flere år. ”Langvarig lidelse” betyder ikke, at det skal dreje sig om en uhelbredelig lidelse. I praksis lægges der vægt på, om lidelsen må skønnes at ville vare et år eller mere.

Det er en betingelse:

 • at det er en nødvendig følge af barnets eller den unges nedsatte funktionsevne, at barnet passes i hjemmet, og 
 • at det er mest hensigtsmæssigt, at det er en af forældrene, som varetager den opgave  

Det kan for eksempel være, fordi barnet eller den unge:

 • Har et stort behov for pleje og overvågning, fordi det fysisk er svagt eller ofte får sygdomsanfald.
 • Har et stort behov for tilsyn, fordi det ikke kan overskue konsekvenserne af sine handlinger og derfor risikerer at komme til skade eller at skade andre.
 • Sover meget uroligt eller sparsomt, så forældrene ofte skal tilse og hjælpe det i løbet af natten.
 • Skal deltage i mange behandlinger og undersøgelser.
 • Har en sygdom, der gør barnets tilstand meget varieret med hensyn til kræfter, smerter og anfald, og det derfor må vurderes fra dag til dag, om det kan være i dagtilbud eller skole.
 • Ikke kan være i et dagtilbud eller skole på grund af nedsat immunforsvar eller stor sygdomsrisiko. 

Betingelser for at modtage tabt arbejdsfortjeneste

For at komme i betragtning til at modtage tabt arbejdsfortjeneste skal en forælder:

 • Helt eller delvist være holdt op med sin beskæftigelse for at passe barnet eller den unge i hjemmet.
 • Have et indtægtstab ved at passe barnet eller den unge i hjemmet. Man kan både som lønmodtager og selvstændig erhvervsdrivende have et indtægtstab. Der vil dog kunne ydes hjælp til dækning af tabt arbejdsfortjeneste, selvom ansøgeren på ansøgningstidspunktet endnu ikke har opnået tilknytning til arbejdsmarkedet, og dermed ikke har et indtægtstab.

Personkredsen omfatter begge forældre, selvom de ikke bor sammen, og den ene part ikke har del i forældremyndigheden. 

Hvordan beregnes den tabte arbejdsfortjeneste?

Det er muligt at yde hjælp til dækning af tabt arbejdsfortjeneste fra nogle timer om dagen eller om ugen til dækning af fuld tid. Det afgørende er, hvor længe det er hensigtsmæssigt, at barnet eller den unge bliver passet i hjemmet. 

Hjælp til dækning af tabt arbejdsfortjeneste fastsættes på baggrund af den tidligere bruttoindtægt, dog højst med et beløb på 27.940 kr. om måneden (2013-priser). Maksimumbeløbet reduceres forholdsmæssigt i forhold til den andel, de visiterede timer til tabt arbejdsfortjeneste udgør af den samlede arbejdstid. Der beregnes bidrag til pensionsordning, som udgør 10 pct. af bruttoydelsen. Bidraget kan dog højst udgøre et beløb svarende til det hidtidige arbejdsgiverbidrag.

Tabt arbejdsfortjeneste er en bruttoydelse, hvoraf der betales skat, arbejdsmarkedsbidrag og ATP-bidrag.

 • Forældre, der har eller har haft tilknytning til arbejdsmarkedet:
  Ved beregning af tabt arbejdsfortjeneste, herunder i forhold til ydelsesloftet, lægger kommunen den pågældende forælders seneste arbejdsindtægt til grund. Det betyder, at hvis forælderen umiddelbart inden modtagelsen af tabt arbejdsfortjeneste har modtaget arbejdsløshedsdagpenge eller kontanthjælp, er det ikke den, der tæller. Er der for en lønmodtager problemer med at fastsætte den tidligere løn, fordi vedkommende f.eks. har gået arbejdsløs i lang tid eller ingen uddannelse har, kan beregningen tage udgangspunkt i en hjemmehjælperløn. 
   
 • Forældre, der endnu ikke har opnået tilknytning til arbejdsmarkedet:
  Hvis forsørgeren endnu ikke har opnået tilknytning til arbejdsmarkedet, må den indtægt, som forsørgeren ville have kunnet opnå, tages som udgangspunkt for beregningen af den tabte arbejdsfortjeneste. 
   
 • Forældre, der er selvstændig erhvervsdrivende:
  For en selvstændig erhvervsdrivende kan det være svært at skaffe et realistisk beregningsgrundlag, men forælderen vil ofte via revisor eller via regnskaber kunne sandsynliggøre en indtægt, som kommunen kan tage udgangspunkt i ved beregning af den tabte arbejdsfortjeneste. I de tilfælde hvor det er umuligt at tilvejebringe et realistisk beregningsgrundlag, kan der tages udgangspunkt i udgiften til en vikar eller i et beregnet beløb på grundlag af forælderens hidtidige disponible indkomst.  

Kan der ydes erstatning til forældre, der mister opsparing til pension?

Der kan ydes tabt arbejdsfortjeneste til pensionsopsparing, når:

 • Pensionsordningen er et led i det ansættelsesforhold, som den tabte arbejdsfortjeneste træder i stedet for.
 • Arbejdsgiveren har indbetalt egentlige arbejdsgiverbidrag til pensionsordningen. Arbejdsgiverens pligt til at foretage pensionsindbetalinger kan enten være fastsat i en kollektiv overenskomst eller i en individuel ansættelsesaftale.  

Kommunens erstatning for tabt pensionsopsparing er på 10 procent af den tabte arbejdsfortjeneste før skat. Kommunens pensionsbidrag kan dog ikke være større end det hidtidige arbejdsgiverbidrag. Kommunens pensionsbidrag skal måles i forhold til det arbejdsgiverbidrag, som forælderen modtog, da han eller hun fik bevilliget tabt arbejdsfortjeneste af kommunen. 

Kommunen indsætter kommunens pensionsbidrag på kontoen i forælderens pensionskasse, forsikringsselskab eller lignende. Hvis det ikke kan lade sig gøre, opretter kommunen efter aftale med forælderen en pensionsopsparing i f.eks. Kommunernes Pensionsforsikring.

Hvad sker der, hvis en forælder mister sit deltidsarbejde, mens han eller hun modtager tabt arbejdsfortjeneste?

Mister en forælder sit deltidsarbejde, mens han eller hun modtager tabt arbejdsfortjeneste, er der mulighed for at modtage en særlig supplerende ydelse. Denne ydelse kan udbetales i en periode på højest 3 måneder efter udgangen af den måned, hvor forælderen mister sit arbejde. 

Betingelserne for at forælderen er berettiget til ydelsen er, at han eller hun:

 1. er arbejdsløshedsforsikret
 2. ikke er berettiget til at modtage dagpenge efter lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.
 3. ikke er selvforskyldt ledig
 4. ikke har et rimeligt tilbud om ansættelse i et deltidsarbejde
 5. ikke modtager andre ydelser til forsørgelse efter anden lovgivning

Ydelsen udgør et beløb svarende til højeste dagpengebeløb. Ydelsen kan højst udgøre 90 procent af forælderens arbejdsfortjeneste i det tidligere arbejde.

Hvad sker der, når en forælder holder op med at modtage tabt arbejdsfortjeneste?

Hjælp til dækning af tabt arbejdsfortjeneste udbetales i tre måneder efter udgangen af den måned, hvor betingelserne for at modtage tilskuddet er bortfaldet. Hvis betingelserne for at modtage tabt arbejdsfortjeneste falder bort i januar, udbetales der tabt arbejdsfortjeneste til og med april. 

Denne tremånedersregel gælder ikke, hvis der på forhånd er aftalt en bestemt periode for hjælp til dækning af tabt arbejdsfortjeneste. Den gælder heller ikke, hvis forælderen ønsker, at afviklingsperioden skal være kortere. 

Opnår forælderen arbejdsindtægt i afviklingsperioden, ophører udbetalingen af tabt arbejdsfortjeneste i det omfang, arbejdsindtægten modsvarer den tabte arbejdsfortjeneste. 

Ophold i udlandet

Forælderen kan tage tabt arbejdsfortjeneste med til udlandet efter reglerne i udlandsbekendtgørelsen

Det er en betingelse for at bevare hjælpen i udlandet, at der er tale om midlertidige ophold, at forælderen inden udrejsen opfylder betingelserne for at modtage hjælp, og at kommunen løbende kan holdes orienteret om, at opholdet kan ske, uden at de almindelige regler for hjælpen tilsidesættes. Hvis det midlertidige udlandsophold ikke overstiger en måned, kan den tabte arbejdsfortjeneste medtages uden forudgående ansøgning til kommunen. Overstiger udlandsopholdet en måned, skal man søge kommunen på forhånd for at kunne medtage ydelsen.

Love og praksis