Accept af cookies fra sm.dk
Vi bruger cookies for at udarbejde statistik over brugen af vores hjemmeside. Du kan altid slette cookies fra sm.dk igen.
Accepter cookies
Læs mere om cookies på sm.dk
A+ | A- | Print | Send | Læs højt
Billede til siden om FN's Handicapkonvention

FN's Handicapkonvention

FN’s Konvention om rettigheder for personer med handicap blev vedtaget af FN’s Generalforsamling den 13. december 2006. Konventionen trådte i kraft den 3. maj 2008 efter deponeringen af det 20. ratifikationsinstrument. 5. februar 2009 havde 137 stater undertegnet konventionen. 47 stater havde ratificeret konventionen.

Danmark undertegnede konventionen den 30. marts 2007. Danmark ratificerede konventionen den 24. juli 2009 og trådte i kraft den 24. august 2009.

Danmarks ratifikation

Ved ratifikationen påtager Danmark sig en folkeretlig forpligtelse til at indrette sin lovgivning og sin administrative praksis således, at Konventionens krav opfyldes.

Konventionen indeholder visse bestemmelser, som efter regeringens vurdering har en sådan karakter, at de skal være gennemført ved lov forud for ratifikationen. Der tænkes her på en række grundlæggende borgerlige og politiske rettigheder samt enkelte andre bestemmelser, hvis ordlyd nødvendiggør dette. I alle de berørte tilfælde er der i Danmark allerede vedtaget relevant lovgivning.

Konventionens indhold

Konventionen har til formål at sikre, at personer med handicap kan få fuldt udbytte af menneskerettighederne og de fundamentale frihedsrettigheder samt at fremme respekten for værdigheden hos personer med handicap.

Konventionsteksten indledes med en præampel efterfulgt af en række bestemmelser om konventionens formål, definitioner, generelle principper, generelle forpligtelser samt lighed og ikke-diskrimination, jf. artiklerne 1-5.
Art. 6-8 vedrører specielt kvinder og børn med handicap samt forpligtelser om at øge bevidstheden i samfundet om personer med handicap.

Art. 9 er en generel bestemmelse om tilgængelighed.

Artiklerne 10-30 indeholder en række borgerlige og politiske grundrettigheder samt økonomiske, kulturelle og sociale rettigheder.

Art. 31 indeholder bestemmelser om statistik og dataindsamling vedrørende personer med handicap.

Art. 32 omhandler internationalt samarbejde inden for konventionens område.

Art. 33-40 angiver regler om gennemførelse og overvågning af konventionen.

Art. 41- 50 indeholder sædvanlige afslutningsbestemmelser om ratifikation, ikrafttræden, opsigelse m.v.

Det er karakteristisk for konventionen, at den indeholder en række programerklæringer og bestemmelser om økonomiske, sociale og kulturelle rettigheder, som skal gennemføres gradvist i de enkelte deltagerstater ved passende foranstaltninger. Dette betyder, at der ikke i konventionen er krav om, at sådanne foranstaltninger skal være gennemført på et bestemt tidspunkt.

Dialogmøde

Den 16. juni 2011 blev afholdt dialogmøde om Danmarks første afrapportering vedrørende FN’s Konvention om rettigheder til personer med handicap.

Formålet med mødet var at orientere om arbejdet med Danmarks første afrapportering og at få en dialog med relevante parter på området vedrørende afrapporteringen og organisationernes bud på særlige udfordringer i forhold til implementeringen af konventionen.

Mødet var godt besøgt, og der var en stor interesse for de mange oplæg.

Du kan se programmet her

Organisationerne var desuden inviteret til at byde ind med oplæg, og du kan læse nogle af organisationernes oplæg her:

Baggrund
FN’s Konvention om rettigheder til personer med handicap har fundet anvendelse i Danmark siden den 23. august 2009. Det følger af konventionen, at der senest to år efter skal afrapporteres til FN’s internationale overvågningskomite.

Socialministeriet udarbejder i samarbejde med de øvrige ministerier den første rapport, som vil blive oversendt til den internationale overvågningskomite i august 2011.

Vil du vide mere

Materiale om konventionen

Handicapkonventionen er blevet oversat til en række forskellige handicapvenlige formater.

Du kan downloade konventionen i en version på let dansk eller bestille trykt version ved henvendelse til publikationer@sm.dk.

Konventionen findes også på dansk tegnsprog i sin fulde længde - samt i en let dansk version. Begge dele kan bestilles på DVD på denne e-mail-adresse: publikationer@sm.dk

Se fem film med temaer fra handicapkonventionen her. Filmene (undertekstede) er udgivet på DVD. Du kan bestille DVD'en ved at skrive til publikationer@sm.dk

Se materiale fra fem temamøder om konventionen og mennesker med handicaps rettigheder her 

Yderligere informationer

Specialkonsulent Jette Jacobsen, tlf. 41 85 11 30 eller på jet@sm.dk