Accept af cookies fra sm.dk
Vi bruger cookies for at udarbejde statistik over brugen af vores hjemmeside. Du kan altid slette cookies fra sm.dk igen.
Accepter cookies
Læs mere om cookies på sm.dk
A+ | A- | Print | Send | Læs højt

Betingelser for folkepension

Folkepensionsalderen

Folkepension kan udbetales til personer, der har nået folkepensionsalderen, som i dag er 65 år. 

Folkepensionsalderen forhøjes gradvis til 67 år i perioden 2019-2022. Det sker med et halvt år i hvert af årene 2019, 2020, 2021 og 2022. Man kan få folkepension som 65-årig, hvis man er født den 31. december 1953 eller tidligere.

Grundlæggende betingelser

Der er tre grundlæggende betingelser, der alle skal være opfyldt, for at en person kan tilkendes dansk pension:

  • Personen skal have dansk indfødsret (statsborgerskab) 
  • Personen skal have fast bopæl i Danmark 
  • Personen skal have haft fast bopæl i riget i mindst 3 år mellem det fyldte 15. og folkepensionsalderen.

Der er en række undtagelser fra disse grundlæggende betingelser. Der kan ikke tilkendes pension, hvis ikke hovedbetingelserne eller en af undtagelserne er opfyldt.

Undtagelser fra krav om dansk statsborgerskab

Personer, der har haft fast bopæl i riget i mindst 10 år mellem det fyldte 15. år og folkepensionsalderen, har ret til dansk folkepension, selv om de ikke er danske statsborgere. Mindst fem år af bopælstiden skal ligge umiddelbart inden det tidspunkt, hvorfra pensionen ydes. Hvis personen først søger om pension på et tidspunkt, der ligger efter, at pågældende har nået folkepensionsalderen, skal bopælskravet være opfyldt ved folkepensionsalderen.

Kravet om statsborgerskab fraviges for arbejdstagere og selvstændige samt studerende, der er statsborgere i et EU- eller EØS land og Schweiz og deres familiemedlemmer.

Udenlandske statsborgere, der ikke opfylder disse betingelser, kan kun få folkepension, hvis der er indgået konvention med det land, de kommer fra, og de opfylder konventionens betingelser.

Flygtninge har ret til dansk folkepension på lige fod med danske statsborgere, hvis de har fået opholdstilladelse efter § 7 eller § 8 i udlændingeloven.

Undtagelser fra kravet om fast bopæl i Danmark

Personer med dansk statsborgerskab, som har nået folkepensionsalderen, kan modtage folkepensionen i udlandet, hvis pensionisten har haft bopæl i Danmark i mindst 30 år mellem det fyldte 15. og folkepensionsalderen.

Andre personer med dansk statsborgerskab kan medtage folkepensionen til udlandet, hvis pensionisten enten har haft mindst 10 års bopæl i Danmark i tiden fra det fyldte 15. år, eller har haft bopæl i Danmark i mindst ¼ af tiden fra det fyldte 15. år og indtil det tidspunkt, hvorfra pensionen ydes. Bopælskravet skal være opfyldt i en sammenhængende periode op til det tidspunkt, hvorfra pensionen ydes. For folkepensionister, som ønsker at medtage pension til udlandet, skal betingelsen være opfyldt ved folkepensionsalderen.

Når særlige omstændigheder taler for det, kan Udbetaling Danmark i andre tilfælde tillade, at retten til pension bevares for personer, der modtager folkepension, inden de tager fast ophold i udlandet.

Kravet om fast bopæl i Danmark gælder ikke arbejdstagere og selvstændige samt studerende, der er statsborgere i et EU- eller EØS-land og deres familiemedlemmer. Disse kan få samme pension udbetalt i et andet EU- eller EØS-land samt Schweiz som i Danmark. For andre udlændinge kan bopælskravet være fraveget ved konvention med det land, de kommer fra.

Personer over folkepensionsalderen med dansk statsborgerskab, der har optjent ret til pension på baggrund af mindst 30 års fast bopæl i Danmark, kan få tilkendt dansk folkepension, mens de bor i udlandet.

Arbejdstagere og selvstændige samt studerende, der er statsborgere i et EU- eller EØS-land og Schweiz samt deres familiemedlemmer, kan få tilkendt dansk folkepension, selv om de har ophold i udlandet. For andre udlændige kan bopælskravet være fraveget ved konvention med det land, de kommer fra.

Undtagelse fra kravet om tre års fast bopæl i riget

For arbejdstagere og selvstændige samt studerende, der er statsborger i et EU- eller EØS-land og Schweiz samt deres familiemedlemmer, medregnes optjeningsperioder i andre EU- eller EØS-lande i de tre år, dog således at de kan nøjes med 1 års beskæftigelse eller bopæl i Danmark, for at åbne retten til dansk pension.

For andre udlændinge kan bopælskravet være fraveget ved konvention med det land, de kommer fra.

Optjeningsprincippet

Optjeningsprincippet for folkepensionister baseres på den faktiske periode, den enkelte har haft bopæl her i landet mellem det 15. år og folkepensionsalderen. Ret til fuld folkepension er betinget af 40 års fast bopæl her i landet mellem det 15. og folkepensionsalderen. Hvis en person ikke har haft bopæl i Danmark, Færøerne eller Grønland i 40 år, vil personen kun modtage en andel af en fuld dansk pension, svarende til den andel af de 40 år, som personen har opholdt sig i riget.

Læs mere om optjeningsprincippet under beregning og udbetaling af folkepension

Kontakt Udbetaling Danmark

Udbetaling Danmark tilkender og udbetaler folkepension.  Hvis du ønsker yderligere information om folkepension, vil oplyse om ændringer i dine forhold eller andet i forbindelse med en konkret sag, skal du kontakte Udbetaling Danmark.

Læs mere på borger.dk om hvordan du kontakter Udbetaling Danmark eller ring på tlf.: 70 12 80 61.

Vil du vide mere

Satser

Lovstof