Accept af cookies fra sm.dk
Vi bruger cookies for at udarbejde statistik over brugen af vores hjemmeside. Du kan altid slette cookies fra sm.dk igen.
Accepter cookies
Læs mere om cookies på sm.dk
A+ | A- | Print | Send | Læs højt
Billede af mands hænder ved tastatur

Digital forvaltning på det sociale område

Digitalisering skal være med til at sikre, at borgerne oplever sammenhæng og kvalitet i den sociale indsats. Samtidig skal digitalisering også medvirke til at gøre sagsbehandlingen på området mere gennemsigtig - skabe overblik og give viden - samt understøtte dialogen mellem borgerne og myndighederne.  

Domænebestyrelsen for social og omsorg

Arbejdet med digitalisering koordineres mellem myndighederne på det sociale område i domænebestyrelsen for social og omsorg. Domænebestyrelsen er nedsat som led i den samlede nationale strategi for digitalisering af den offentlige sektor 2007 – 2010. Socialministeriet er formand for bestyrelsen, der herudover består af KL, Danske Regioner, Indenrigs- og Sundhedsministeriet, Den Digitale Taskforce og repræsentanter fra kommuner og regioner.

Vision og handlingsplan for domænebestyrelsen

Visionen for domænebestyrelsens arbejde er at sikre en effektiv og serviceorienteret digitalisering af interaktioner mellem det offentlige og borgerne - og på tværs af myndigheder på det sociale område.

Domænebestyrelsen har fastlægt en handlingsplan opdelt i 5 indsatsområder, som er rammen om i alt 18 konkrete digitaliseringsprojekter. Handlingsplanen blev tiltrådt af parterne december 2009, og udvikles løbende inden for rammerne af den nye fællesoffentlige digitaliseringsstrategi for 2011-15 samt andre eksisterende strategier.

Nedenfor kan du læse mere om hvert enkelt af de 5 indsatsområder i handlingsplanen og de 18 digitaliseringsprojekter:

1) Fælles begreber og it-arkitektur

En digital udvikling, der til stadighed giver relevante løsningsbidrag til aktuelle udfordringer, hviler på, at fundamentet – den digitale infrastruktur og basale redskaber – for disse løsninger er til stede. Derfor vil domænebestyrelsen understøtte den langsigtede udvikling af fælles begreber og it-arkitektur, som er grundstenene for en sammenhængende udvikling på området.

Konkrete indsatser

 • Fælles begrebsdannelse og -anvendelse
 • Fælles it-arkitektur

2) Basal it-understøttelse

It-understøttelsen på hovedparten af fagområderne (særligt områderne for udsatte børn, udsatte voksne og handicappede) er sporadisk og mulighederne for udveksling af data begrænsede. Derimod er der på ældre- og kontantydelsesområderne en relativt udbredt grad af digitalisering.

Domænebestyrelsen vurderer, at tilvejebringelse af basal it-understøttelse af opgaveløsningen på det sociale område er en central forudsætning for at øge styrbarheden, kvaliteten samt sammenhængen og smidigheden i indsatsen for borgerne, herunder at styrke myndighedernes grundlag for at træffe gode myndighedsafgørelser. Der er fortsat et særligt behov for indsatser, der kan tilvejebringe helt basal it-understøttelse af opgaveløsningen, særligt på områderne for udsatte børn, handicap og udsatte voksne.

Konkrete indsatser

 • DUBU-projektet (digitalisering af sagsbehandling på området for udsatte børn og unge)
 • Tilbudsportalen
 • It-understøttelse af Danske Regioners kvalitetsmodel for det sociale område

3) Videreudvikling og udbredelse af eksisterende løsninger

Der består som nævnt en stor udfordring i at etablere en basal it-understøttelse af det sociale område, og bestyrelsen vurderer, at tilvejebringelsen af den grundlæggende it-understøttelse er forudsætningen for at udvikle de borgerrettede digitaliseringstiltag, der tager direkte sigte på at styrke borgerservicen.

På en række områder er der allerede etableret digitale løsninger. Domænebestyrelsen vurderer, at der på disse områder kan høstes yderligere gevinster ved at understøtte en koordineret videreudvikling og udbredelse af eksisterende løsninger, herunder også udvikling af borgerrettede løsninger.

Konkrete indsatser

 • Projekt God Sagsbehandling
 • Udvikling af fælleskommunal ledelsesinformation på handicap- og udsatte voksne og ældreområdet (FLIS-projekt)

4) Koordinering mellem social- og sundhedsområdet

Der er en konkret udfordring i at understøtte bedre koordinering mellem social- og sundhedsområdet, hvorfor der er igangsat en række initiativer på dette område. Koordineringen kan lettes ved en øget grad af digital understøttelse af relationen mellem de to områder. Der er særligt behov for projekter, der skal understøtte bedre dataudveksling mellem kommunerne og det regionale sundhedsvæsen. Projekterne skal overordnet bidrage til at styrke sammenhængende borger-/patientforløb gennem fællesoffentlige standarder og services.

Konkrete indsatser

 •  Fælles Sprog II version 2
 • Udbredelse af MedCom kommunikation mellem kommuner, sygehuse og praktiserende læger
 • Udvikling af en MedCom meddelelse til de praktiserende læger ved visitation til kommunale forebyggelsestilbud 
 •  Udvikling af hjemmeplejens medicinkort (for kommunerne) (HMK)
 • Etablering af en central børnedatabase om børns sundhed
 • Etablering af barnets sundhedsbog
 • Stofmisbrugsdatabasen

5) Anvendt borgernær teknologi - ABT

Der er med Finanslovsaftalen for 2008 afsat i alt 3 mia. kr. i 2009-2015 til ABT-fonden – Anvendt Borgernær Teknologi. Fonden støtter projekter, der giver målbare effektiviseringsgevinster i det offentlige ved at gøre arbejdsopgaver overflødige eller lettere at løse gennem indførelse af ny teknologi og nye arbejds- og organisationsformer.

Det forventes, at der inden for rammerne af ABT-fonden i de kommende år vil blive iværksat en række demonstrationsprojekter, der afprøver det arbejdskraftbesparende potentiale i fx it-systemer på det sociale område. Disse projekter vil indgå i domænebestyrelsens handlingsplan med henblik på at sikre koordineringen til den øvrige digitaliseringsindsats på det sociale område. Projekterne forløber og styres i henhold til ABT-fondens retningslinjer, dvs. domænebestyrelsens rolle er til orientering.

Konkrete indsatser

 • Elektroniske låse
 • Automatisk besøgsplanlægning

Læs mere om arbejdet med anvendt borgernær teknologi her:
abtfonden.dk
socialstyrelsen.dk