De kommunale revisionsberetninger

Om arbejdsområdet

Social-, Bolig- og Ældreministeriet har til opgave at føre tilsyn med kommunernes hjemtagelse af statsrefusion på ministeriets ressortområde. På ministerområdet varetages opgaven efter delegation af Social- og Boligstyrelsen.

Kommunerne skal hvert år indberette resultater for regnskabsåret samt revisionspåtegning til Revisionssystemet: www.kommunalrevision.star.dk.

Fristen for indberetningen til Revisionssystemet er hvert år den 31. august, bortset fra Københavns Kommune som har frist den 30. november.

Af revisionsresultaterne redegør kommunens revisor for eventuelle fejl og mangler i kommunens regnskab og administration på de udgiftsområder, hvor kommunen kan hjemtage statsrefusion. Revisionsresultaterne indeholder også oplysninger om væsentlige forhold, som har givet anledning til revisionsbemærkninger.

Social- og Boligstyrelsen gennemgår kommunens revisionsresultater og tager i den forbindelse stilling til revisors bemærkninger, og yder den vejledning, som revisionsresultaterne har givet anledning til. På baggrund af kommunens revisionsresultater træffer Social- og Boligstyrelsen afgørelse i form af en decisionsskrivelse. I decisionsskrivelsen kan styrelsen f.eks. bede kommunen om at redegøre for tiltag i forhold til kvaliteten af sagsbehandlingen eller rejse krav om tilbagebetaling af udbetalt refusion.

Social- og Boligstyrelsen varetager også en vejledningsforpligtelse over for kommunerne og de kommunale revisorer. Vejledningen omfatter spørgsmål vedrørende regnskabsbekendtgørelsen og finansieringsbestemmelserne vedrørende områder med mulighed for at hjemtage statsrefusion på ministeriets ressortområde.

For yderligere information henvises til Social- og Boligstyrelsen.

Spørgsmål

Fremsendelse af spørgsmål og revisionsberetninger skal ske til refusion@sbst.dk.