Den Kongelige Fortjenstmedalje i sølv

Den Kongelige Fortjenstmedalje i sølv kan tildeles for en fortjenstfuld indsats efter mindst 40 års uafbrudt ansættelse indenfor samme ansættelsesmyndighed i den offentlige sektor.

 

Hent indstillingsskemaet (redigerbar PDF) via linket nedenfor. Udfyld det og send det vedhæftet per mail sammen med selve indstillingsbrevet med sikker post til sikkermail@sm.dk.

Hent indstilingsskemaet

Læg venligst mærke til, om det er det rigtige ministerium, der indsendes til, jf. vejledningen nedenfor.

Den Kongelige Fortjenstmedalje i sølv

Social-, Bolig- og Ældreministeriet behandler indstillinger om Den Kongelige Fortjenstmedalje i sølv til personale inden for socialområdet og ældreplejen/hjemmeplejen, herunder medarbejdere i beskyttet beskæftigelse. En indstilling forudsætter mindst 40 års uafbrudt ansættelse inden for samme ansættelsesområde og lønmyndighed.

Vejledning

Det er alene arbejdsgiveren, der har kompetence til at indstille en medarbejder til Den Kongelige Fortjenstmedalje i sølv. En indstilling kan fx underskrives af medarbejderens nærmeste chef. Der er ikke krav om, at det er borgmesteren, der underskriver indstillingen.

Det er kun i forbindelse med egentligt ansættelsesforhold, at der kan tildeles en medalje. Selvstændig erhvervsvirksomhed eller frivilligt arbejde giver ikke grundlag for tildeling.

Beskæftigelsesgraden skal i hele ansættelsesperioden have været fuld tid eller minimum halv tid af den til enhver tid gældende fuldtidsnorm. Ansatte i beskyttede stillinger er undtaget herfra.

Ansatte med en akademisk uddannelse, chefer, andet ledende personale samt medarbejdere, der er aflønnet udover, hvad der svarer til statens løntrin 46, som for tiden er 37.451,67 kr. (grundløn, tillæg og trin, men ekskl. pension), kan ikke indstilles til Den Kongelige Fortjenstmedalje i sølv.

Fortjenstmedaljen kan udelukkende tildeles danske statsborgere.

Hvis man efter 50 års ansættelse allerede er tildelt Den Kongelige Fortjenstmedalje i sølv efter min. 40 år, kan man ikke på dette grundlag efterfølgende tildeles andre kongelige medaljer.

Indstilling skal være sendt til ministeriet, mens arbejdsforholdet stadig består eller undtagelsesvis senest 3 måneder efter ansættelsesophøret.

Særligt om orlov og anciennitet

Bevilget orlov, som ikke indgår i beregninger af minimum 40 års ansættelse og derfor skal tillægges ancienniteten, kan f.eks. være værnepligt, midlertidig ansættelse ved anden ansættelsesmyndighed, uddannelsesorlov m.m.

Bevilget orlov er ikke en afbrydelse af den uafbrudte ansættelse. Imidlertid skal orlovsperioden lægges til, således den pågældende skal have arbejdet på stedet i 40 år.

Omskoling med løn sidestilles med arbejdet og kan derfor indgå i ancienniteten.

Hvis der ikke har været orlov, men den pågældende er fratrådt, derefter i en periode ansat ved anden offentlig ansættelsesmyndighed, og herefter på ny ansættes ved den første myndighed, starter ancienniteten først ved genansættelsen.

Ressortændringer, kommunesammenlægninger m.m. afbryder ikke ancienniteten – fordi medarbejderen ikke er årsag til de ændrede ansættelsesforhold.

Indstillingen til ministeriet består af to dele

En indstilling består af både en begrundet indstilling stilet til departementschefen i Social-, Bolig- og Ældreministeriet og udfyldelsen af et elektronisk indstillingsskema.

1) Den skriftlige indstilling til departementschefen skal:

 • være på arbejdsgivers originale brevpapir og underskrives af indstiller

 • være stilet til Social-, Bolig- og Ældreministeriet, Holmens Kanal 22, 1060 København K, Att.: Departementschefen
 • redegøre for, at den ansatte har ydet en (særlig) fortjenstfuld indsats, herunder en egentlig beskrivelse af beskæftigelsesområder og faglig kunnen m.m.

 • ved flere ansættelsessteder (inden for samme kommune/region) være anført med overskuelig og tydelig dato for ansættelsesperioderne.

 • ved dokumenteret bevilget orlov fra arbejdsgiver tillægges orlovstiden, således jubilæumsdagen rykkes tilsvarende

 • sendes som en PDF-fil.

Indstillingen uploades sammen med den elektroniske formular.

2) I det elektroniske indstillingsskema skal der oplyses:

 • Den ansattes fulde navn, adresse, e-mail, personnummer og stillingsbetegnelse

 • Oplysning om månedsløn (månedsløn inkl. tillæg, men uden pension)

 • Jubilæumsdato og dato for ønsket overrækkelse af medalje (se afsnittet nedenfor om sagsbehandlingstid)

 • Oplysning om hvem der skal overrække medaljen

 • Beskæftigelsesgrad (minimum halv tid af den til enhver tid gældende fuldtidsnorm, dog er personer i beskyttet stilling undtaget)

 • Nuværende antal timer pr. uge

 • Oplysninger om EAN-nummer, referenceperson samt CVR-nummer med tilhørende postadresse

 • Konkret adresse hvor en eventuel medalje skal sendes til

 • Navn, telefonnr. og e-mail på en kontaktperson

 

Sagsbehandlingstiden

Det tager gennemsnitligt 4-6 måneder at behandle en indstilling fra den dato, hvor indstillingen bliver modtaget i ministeriet, til den dato overrækkelsen er sat til. Datoen for overrækkelse bør derfor tilpasses denne sagsbehandlingstid.

Send meget gerne indstillingen i så god tid som muligt. OBS: Vær særligt opmærksom på, at hvis overrækkelse finder sted i månederne juni, juli, august og september, skal indstillingen være modtaget i ministeriet senest medio februar måned grundet sagsbehandlingstiden og sommerferielukning i ministeriet og sagsbehandlingen i Kongehuset. Bemærk at første mulige overrækkelsesdato ved indsendelse senere end medio februar er den 1. oktober.

Ved eventuelle tvivlsspørgsmål kontakter ministeriet indstiller.

Sagsbehandlingen

Indstillingen (formular og indstillingsbrev) indsendes sikkert via ministeriets mailadresse (sikkermail@sm.dk). Ministeriet sender herefter en kvitteringsmail direkte til sagsbehandleren.

Hvis indstillingen (og medarbejderen) lever op til kravene for tildeling af Den Kongelige Fortjenstmedalje i sølv, sendes en samtykkeerklæring til medarbejderen, således at ministeriet kan indhente oplysninger om vedkommende i kriminalregistret. I sagsbehandlingen indhenter ministeriet eventuelle supplerende oplysninger om medarbejderen fra arbejdsgiveren.

Hvis jubilæet er afholdt, skal der anføres en dato for senere overrækkelse. Denne dato bedes tilpasset ministeriets og Kabinetssekretariatets samlede sagsbehandlingstid på 4-6 måneder.

Hvis der ikke er relevante oplysninger om den indstillede i kriminalregistret, sender departementschefen indstillingen til Hans Majestæt Kongen.

Kabinetssekretariatet har 2 måneders sagsbehandlingstid (det er indregnet i ministeriets samlede 4-6 måneders sagsbehandlingstid). Hans Majestæt Kongen tager endelig stilling til eventuel tildeling af Fortjenstmedaljer. Arbejdsgiveren får direkte besked fra Ordenskapitlet, hvis indstillingen imødekommes. Dette sker normalt ca. 2 uger før datoen for medaljeoverrækkelse i form af selve medaljen samt følgebrev m.v.

Det er fast praksis, at overrækkelse sker af (en repræsentant for) arbejdsgiveren/ledelsen af den offentlige institution, virksomhed m.v., hvor den pågældende arbejder.

Gebyr

Arbejdsgiveren opkræves et gebyr på aktuelt 2.800 kr. pr. fortjenstmedaljeekspedition og 2.200 kr. pr. belønningsmedaljeekspedition. Gebyret opkræver ministeriet på Kabinetssekretariatets vegne.

Indstillinger vedr. medaljer til andre ministerier:

 • For ansatte på skoler, i SFO og dagtilbud henvises til Børne- og Undervisningsministeriet.

 • Indstillinger om dekorering til Indenrigs- og Sundhedsministeriet omhandler primært:

  • (på indenrigsområdet) administrativt personale i regionerne og kommunerne, herunder også for fælleskommunale selskaber og aktieselskaber, der er ejet af kommunen. Ud over administrativt personale kan fx følgende også indstilles: specialarbejdere, gartnere, rådhusbetjente m.fl.

  • (på sundhedsområdet) sundhedspersonale ansat inden for sygehusvæsnet. Ministeriet behandler tillige indstillinger på farmakonomer ansat på apotekerne samt tandklinikassistenter ansat ved skolernes tandpleje.

 • For ansatte i private virksomheder henvises til Erhvervsministeriet fsva. Den Kongelige Belønningsmedalje.

 • Der henvises i øvrigt til de respektive ministeriers hjemmesider samt til Kongehusets hjemmeside.

Den Kongelige Belønningsmedalje

Se Erhvervsministeriets hjemmeside, https://em.dk/ministeriet/beloenningsmedaljer/.

Audiens

Se Kongehusets hjemmeside, https://kongehuset.dk/monarkiet-i-danmark/audiens/.

Hvornår kan medaljen bæres?

Der findes ikke særlige retningslinjer for, hvornår Den Kongelige Fortjenstmedalje i sølv kan bæres. Det er helt op til medaljemodtageren selv.

Ved tyveri eller tab af medaljen

Se Kongehusets hjemmeside, http://kongehuset.dk/monarkiet-i-danmark/tildeling-af-ordener/tildeling-af-ordener.

Kontakt i ministeriet

Susan Dyhr (medalje@sm.dk)