Handicap

Om arbejdsområdet

Børn og voksne med fysisk eller psykiske handicap har efter serviceloven mulighed for at få støtte gennem sociale indsatser og tilbud. Disse indsatser skal bl.a. tilgodese de behov, der følger med en nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, og indsatserne gives også for at forbedre den enkeltes sociale og personlige funktion og udviklingsmuligheder.

Det er kommunerne, der har det daglige ansvar for at tilbyde hjælp og støtte til den enkelte borger. Kommunerne træffer afgørelse i sociale sager efter en konkret og individuel vurdering af borgerens behov for hjælp og støtte. Og det er kommunalbestyrelsen, der fastlægger kommunens serviceniveau og beslutter indholdet og omfanget af hjælpen inden for lovgivningens rammer.

Social-, Bolig- og Ældreministeriet har rollen som handicapkoordinerende ministerium. Men arbejdet med at udvikle handicapområdet er et fælles ansvar for alle ministerområder. Handicappolitikken hviler altså på et sektoransvar, hvilket betyder, at alle ministerområder skal inddrage handicappolitiske aspekter, når de udvikler politik på hver deres område. Fx har Beskæftigelsesministeriet ansvaret for politikudviklingen vedrørende støtten til mennesker med handicap på arbejdsmarkedet, mens Undervisningsministeriet står for politikudviklingen vedrørende den særlig støtte i skoler og på ungdomsuddannelser.

Social-, Bolig- og Ældreministeriet har ansvaret for politikudviklingen på socialområdet.
Kontor for Handicap arbejder blandt andet med minister- og folketingsbetjening, så politikerne kan få det bedst mulige beslutningsgrundlag for en virksom socialpolitik på handicapområdet.

Nyheder om handicap