Personlig støtte til borgere med funktionsnedsættelse

Det er et bærende princip i dansk handicappolitik, at borgere med nedsat funktionsevne skal kompenseres for følgerne af deres funktionsnedsættelse.

Kommunen kan stille naturalydelser til rådighed, fx en kørestol, eller borgeren kan få dækket nødvendige merudgifter som følge af den nedsatte funktionsevne. Man kan også få støtte til fx at deltage i aktiviteter og hjælp til praktiske gøremål.

Ved kompensationen bliver der lagt vægt på, at borgeren skal afholde den del af udgifterne, som svarer til de udgifter, man selv skulle have afholdt, hvis man ikke havde en funktionsnedsættelse.  Man skal dog ikke selv dække de merudgifter, man har som følge af handicappet.