Værdier og kvalitet i ældreplejen

At sikre ældre borgere en god alderdom og en værdig ældrepleje er en grundsten i det danske velfærdssamfund.

Værdighedspolitik

Kommunalbestyrelserne er forpligtede til at have en værdighedspolitik for den kommunale ældrepleje. Den skal indeholde de overordnede pejlemærker og principper for en mere værdig ældrepleje med udgangspunkt i den personlige hjælp, omsorg og pleje m.v., som ydes til borgere over folkepensionsalderen. Værdighedspolitikken skal som minimum beskrive, hvordan kommunens ældrepleje kan understøtte følgende områder:

  • Livskvalitet
  • Selvbestemmelse 
  • Kvalitet, tværfaglighed og sammenhæng i plejen 
  • Mad og ernæring 
  • En værdig død
  • Pårørende
  • Bekæmpelse af ensomhed

Kvalitetsstandarder

Kommunalbestyrelserne fastsætter hvert år kommunens serviceniveau i en kvalitetsstandard for tilbud om hjemmehjælp, rehabilitering, genoptræning og vedligeholdelsestræning. Den skal være offentligt tilgængelig og kan for eksempel kommunikeres til borgerne gennem serviceinformation i pjecer, medier og på kommunens hjemmeside.

Formålet med kvalitetsstandarden er at sikre, at kommunens borgere får en professionel, værdig og kvalificeret behandling. Hvis kommunen beslutter at ændre serviceniveauet, og det ændrede serviceniveau medfører ændringer i en borgers ret til ydelser, har den pågældende borger krav på en ny afgørelse baseret på en konkret og individuel vurdering af behovet for hjælp.

Kommunen skal desuden sikre, at både offentlige og private leverandører af ældrepleje lever op til samme kvalitetsstandard.

Ældreråd

I hver kommune skal der være etableret et ældreråd, der rådgiver kommunalbestyrelsen om ældrepolitiske spørgsmål og formidler synspunkter mellem kommunens ældre borgere og kommunalbestyrelsen om lokalpolitiske spørgsmål, der vedrører de ældre.

Tilsyn

Kommunen har pligt til at føre tilsyn med, at den hjælp borgerne har fået tildelt, leveres i overensstemmelse med den afgørelse, kommunen har truffet, og i henhold til kommunens kvalitetsstandarder.

Styrelsen for Patientsikkerhed fører et uvildigt tilsyn ved navn ældretilsynet og et generelt sundhedsfagligt tilsyn på ældreområdet. 

Læs mere om det sundhedsfaglige tilsyn på Indenrigs- og Sundhedsministeriets hjemmeside

Læs mere om ældreråd og tilsyn på borger.dk

Kvalitetsindikatorer og brugertilfredshedsundersøgelser

Som et led i aftalen om kommunernes økonomi for 2020 blev regeringen og KL enige om, at der skal udvikles tre kvalitetsindikatorer i ældreplejen, som fremover skal bruges til at styrke fokus på kvaliteten og effekten af indsatserne i ældreplejen.

Samtidig er der enighed om at etablere én samlet årlig national brugertilfredshedsundersøgelse blandt modtagere af hjemmehjælp og på plejecentre.

Videnscenter for værdig ældrepleje

For at understøtte kommunerne i at skabe mere værdighed i ældreplejen blev der i 2018 etableret et Videnscenter for værdig ældrepleje i regi af Sundhedsstyrelsen. Centeret tilbyder blandt andet kompetenceudviklingsforløb og rådgivning.

Læs mere om Videnscenter for værdig ældrepleje på Sundhedsstyrelsens hjemmeside