Politisk aftale om Det Gode Ældreliv

Den 19. december 2020 indgik alle Folketingets partier og Susanne Zimmer (UFG) en politisk aftale om udmøntning af 56,1 mio. kr. til Det Gode Ældreliv. Aftalen indeholder en række initiativer om at støtte pårørende til svækkede ældre, skabe fællesskaber og bekæmpe ensomhed. Derudover giver aftalen ældre borgere ret til på forhånd at kunne sige nej tak til at blive forsøgt genoplivet, når hjertet i en sen alder holder op med at slå.

Aftalen er en udmøntning af 56,1 mio. kr. afsat til Det Gode Ældreliv i satspuljeaftalen for ældreområdet 2019-2022. Udmøntningen bygger bl.a. på Sundhedsstyrelsens faglige oplæg "Gode ældreliv med trivsel og sundhed", der blev udarbejdet med inddragelse af interessenterne på ældreområdet.

Det gode ældreliv omfatter også en værdig afslutning på livet. Derfor er den brede politiske enighed om at indføre en lovsikret ret til i en høj alder at fravælge genoplivning ved hjertestop et meget væsentligt skridt i retning mod større selvbestemmelse og værdighed ved livets afslutning.

I dag er det alene muligt at sige nej tak til genoplivning, hvis man befinder sig i en konkret behandlingssituation eller et sygdomsforløb, som man konkret kan frabede sig at blive genoplivet fra. Men ældre, habile mennesker, som ikke er i en aktuel sygdomssituation, men blot er alderssvækkede, har i dag ikke mulighed for at takke nej til genoplivning, hvis deres hjerte holder op med at slå. Det er alle Folketingets partier enige om at lave om på.

I februar 2022 blev aftalepartierne enige om at justere og konkretisere den oprindelige aftale fra december 2020. Aftalepartierne blev med den nye aftale enige om, at borgerens fravalg skal træde i kraft syv dage efter, at borgeren har registreret sit fravalg. Samtidig blev partierne enige om, at retten til fravalg af genoplivningsforsøg alene skal være aldersbetinget, og at fravalg af genoplivningsforsøg ved hjertestop skal kunne registreres af borgere, som er fyldt 60 år. Ligeledes ønsker partierne, at fravalget skal være digitalt, så borgernes ønsker kan registreres og fortrydes på en sikker og pålidelig måde, og samtidig får sundhedspersonalet en hurtig og nem adgang til oplysningerne i tilfælde af hjertestop.

Indførelsen af en borgerret til at fravælge genoplivningsforsøg ved hjertestop har været efterlyst af flere aktører på området, herunder Ældre Sagen og Lægeforeningen, ligesom Det Etiske Råd støtter en lovsikret ret til forudgående at fravælge genoplivningsforsøg uafhængigt af helbredstilstanden.

Derfor vil sundhedsministeren i folketingssamlingen 2022/2023 fremsætte et lovforslag, som skal implementere aftalen ved at indføre en borgerret til at fravælge genoplivningsforsøg ved hjertestop for borgere på 60 år eller derover.

Elementerne i aftalen om Det Gode Ældreliv:

  • Ret til fravalg af genoplivning ved hjertestop for ældre, habile borgere
  • Støtte til frivillige vågetjenester
  • Sundhedsfremme og sund aldring med særligt fokus på ulighed i sundhed og ensomhed
  • Boligfællesskab for ældre til understøttelse af bekæmpelse af ensomhed
  • Udbredelse af 'Cykling uden alder'
  • Særligt fokus på pårørende i Videnscenter for værdig ældrepleje
  • Bedre kompetencer til at hjælpe pårørende til svækkede ældre
  • Virksom rehabilitering af ældre