Virksomme indsatser

Ministeriets arbejde med analyser af målgrupper m.v. skal sikre mere og bedre viden om effekterne af indsatser på social-, bolig- og ældreområdet. Det bidrager til udvikling af nye indsatser og til, at eksisterende indsatser og metoder med dokumenteret effekt kan udbredes til flere dele af landet.

Arbejdet med udvikling og udbredelse af virksomme indsatser sker blandt andet gennem ministeriets strategi for udvikling af sociale indsatser på social- og ældreområdet og gennem eksterne samarbejder.

Strategi for udvikling af sociale indsatser

Strategien for udvikling af sociale indsatser (SUSI) sætter kvalitetsstandarden for Social-, Bolig, og Ældreministeriets arbejde med at udvikle og udbrede virksomme sociale indsatser og metoder.

Formålet med strategien er at sikre et målrettet og systematisk udviklingsarbejde, hvor ressourcerne anvendes effektivt og hensigtsmæssigt til gavn for socialt udsatte børn, unge og voksne og personer med handicap.

Strategien indeholder en fasemodel, som består af fire faser: Screeningsfasen, modningsfasen, afprøvningsfasen og udbredelsesfasen. Udviklingsarbejdet med en konkret indsats kan kun fortsætte til næste fase, når kriterierne for en succesfuld gennemførelse af den forudgående fase er opfyldt. Kriterierne er indsatsens virkning, økonomi, implementering, efterspørgsel og realistisk drift.

Udviklings- og Investeringsprogrammerne på socialområdet er et eksempel på et program under Social-, Bolig- og Ældreministeriet, der følger systematikken i strategien.

Strategien understøttes af en drejebog, som beskriver, hvordan strategien implementeres i konkrete initiativer. Alle kommuner og andre aktører kan tage udgangspunkt i strategiens systematik og tilpasse den til deres lokale kontekst.

Du kan finde drejebogen til strategien på Social- og Boligstyrelsens hjemmeside.

Du kan også læse mere om, hvordan man selv kan indsamle data i sociale tilbud og bruge det til kvalitetsudvikling, på Social- og Boligstyrelsens vidensportal og i Social- og Boligstyrelsens katalog over dokumentationsredskaber.

Eksterne samarbejder

På socialområdet er der mange forskellige aktører. Det er en af ministeriets opgaver at sikre, at viden på socialområdet bliver delt og udvekslet mellem disse aktører, herunder myndigheder, civilsamfund, forskningsverden, fonde m.fl. På den måde kan flere bidrage med deres viden og erfaringer, hvilket skaber et styrket vidensgrundlag og således bidrager til arbejdet med at udvikle og udbrede virksomme indsatser på socialområdet.

Ministeriet søger aktivt dialog med fonde, forskningsinstitutioner og aktører, der er interesserede i at dele viden og data fra deres forskning eller arbejde på socialområdet. Derudover søger ministeriet at gå i dialog med aktører, der er interesserede i at etablere samarbejder og partnerskaber omkring udvikling eller udbredelse af nye og innovative indsatser. Henvendelser i den forbindelse kan rettes til virk@sm.dk.

Konkret arbejder ministeriet bl.a. med at fremme vidensdeling i regi af ministeriets fondsstrategi, der skal styrke dialogen og samarbejdet med fonde, der arbejder på det sociale område. Det sker gennem initiativer såsom temamøder, faglig rådgivning og sparring med fonde og deres samarbejdspartnere, og gennem inddragelse i politikudvikling og politiske processer. Samtidig er der åbnet op for, at ministeriet og fonde kan etablere formelle samarbejder om udvikling og udbredelse af sociale indsatser, samt at indsatser, der er udviklet af fonde, herunder i samarbejde med civilsamfundsorganisationer, kan indgå i arbejdet i Udviklings- og Investeringsprogrammerne.

Læs mere om ministeriets fondsstrategi

Læs mere om Udviklings- og Investeringsprogrammerne