Initiativer på familieområdet

Her kan du læse mere om ministeriets helhedsanalyse af det danske adoptionssystem og om ministeriets Koordinationsenhed for Børnebortførelser.

En helhedsanalyse af det danske adoptionssystem med særlig fokus på international fremmedadoption

I Danmark har der gennem en længere periode været et intensiveret fokus på og debat om adoptionsområdet, ikke mindst om international fremmedadoption. Dette fokus og debatten har været med til at fremhæve foranderligheden på området og de særlige krav, det stiller til alle implicerede, og dermed også se på adoptionssystemet ud fra de præmisser, der gælder i dag.

Der er derfor udarbejdet en samlet og helhedsorienteret gennemgang af adoptionssystemet med henblik på at kunne vurdere, om systemet er indrettet på en tidssvarende og relevant måde, som understøtter etisk forsvarlige adoptioner til børnenes bedste. Der er tale om en helhedsanalyse af det danske adoptionssystem med særligt fokus på internationale fremmedadoptioner. Udarbejdelsen af analysen er forankret i Kontor for Familier.

Etablering af Koordinationsenheden for Børnebortførelser

Der er i ministeriet oprettet en national koordinationsenhed, der skal koordinere danske myndigheders indsats i sager om international børnebortførelse. Koordinationsenheden kan bl.a.:

  • hjælpe med at starte en sag om tilbagegivelse af barnet

  • vejlede om sagsgangen og de muligheder, der er i disse sager

  • koordinere sagsgangen med andre danske myndigheder

Koordinationsenheden kan kontaktes på 40 50 50 26 – uanset til hvilket land barnet er bortført. 

Herudover er ministeriet centralmyndighed i forhold til sager om bortførelse af børn til og fra lande, som Danmark har et konventionssamarbejde med og sager om internationalt samvær. Ministeriet træffer også afgørelser om retshjælp til rimelige udgifter i sager om børnebortførelse.

For flere oplysninger se vores hjemmeside:  www.boernebortfoerelse.dk . Her kan du bl.a. læse mere om behandlingen af sager om børnebortførelse og om retshjælp. Her finder du også en liste over advokater, der er udpeget som særligt egnede til at varetage sager om børnebortførelse, pjecer og ansøgningsskemaer.

Kort, informerende film om børnebortførelser og hvad Koordinationsenheden kan hjælpe med: