Stofmisbrug

Her kan du læse, hvad et stofmisbrug kan indebære, og hvordan den sociale indsats på området er organiseret. Du kan desuden finde henvisninger til yderligere information på området.

Social-, Bolig- og Ældreministeriets arbejde på stofmisbrugsområdet har til formål at varetage de statslige opgaver i forhold til den sociale behandlingsindsats over for mennesker med et stofmisbrug.

Det overordnede mål for arbejdet på stofmisbrugsområdet er at sikre, at personer med stofmisbrug, der ønsker behandling, kan få et tilbud, der er lettilgængeligt, virksomt og matcher den enkeltes behov, samt at nedbringe dødeligheden blandt personer med et stofmisbrug. Personer med stofmisbrug er en differentieret målgruppe med forskellige livssituationer og behov. Der er i de senere år iværksat flere større initiativer, som har til formål at styrke kvaliteten i den sociale stofmisbrugsbehandling og sikre, at der findes behandlingstilbud tilpasset de forskellige målgruppers behov.

Ansvarsfordeling mellem myndigheder

Stofmisbrug er et sammensat problem, og indsatsen sker på tværs af fag- og sektorgrænser. Der er tale om opgaver, som løses i samarbejde mellem de kommunale, regionale og centrale myndigheder inden for sundheds-, social-, justits- og statslige told- og skattemyndigheder.

På centralt plan koordinerer Sundhedsministeriet den statslige indsats. Ministeriet har endvidere ansvaret for kontrollen med den lovlige anvendelse af stoffer. Herudover har ministeriet ansvaret for de statslige opgaver vedrørende den forebyggende indsats og behandlingsindsatsen i sundhedsvæsenet, herunder blandt andet den lægelige stofmisbrugsbehandling.

Social-, Bolig- og Ældreministeriet har ansvaret for de statslige opgaver vedrørende den sociale behandlingsindsats.

Justitsministeriet har hovedansvaret for den kontrol- og politimæssige indsats og for indsatsen over for personer med et stofmisbrug i fængslerne.

Skatteministeriet har ansvaret for toldkontrollen og for den kontrol, der føres med prækursorer.

På lokalt plan har kommunerne ansvaret for den konkrete forebyggelses- og behandlingsindsats. Kommunerne bistås i den forbindelse af de centrale myndigheder med blandt andet overvågning, overordnede retningslinjer, dokumentation, vidensformidling m.v.