Initiativer og indsatser til personer i prostitution

Her kan du læse om aktuelle politiske initiativer og andre indsatser rettet mod at hjælpe mennesker i prostitution.

Exitpakke

Partierne bag Aftale om udmøntning af reserven til foranstaltninger på social-, sundheds og arbejdsmarkedsområdet 2020-2023 afsatte 55,0 mio. kr. til en exitpakke målrettet mennesker i prostitution, der ønsker at forlade prostitutionsmiljøet eller ønsker rådgivning i relation til deres prostitutionserfaringer. Midlerne udmøntes via en ansøgningspulje til udvalgte kommuner, der ønsker at arbejde intensivt med prostitution og tilstødende problemer som fx gæld og stofmisbrug. Kommunerne skal i samarbejde med relevante NGO’er arbejde sammen om indsatsen til borgere, der ønsker rådgivning om alternativer til et liv i prostitution samt til eventuelt videre støtte til at forlade prostitution. Målgruppen er danske såvel som udenlandske borgere over 18 år med lovligt ophold i Danmark, der er i prostitution og har sociale vanskeligheder som følge af prostitution.

Gråzoneprostitution

Partierne bag Aftale om udmøntning af reserven til foranstaltninger på social-, sundheds- og arbejdsmarkedsområdet 2021-2024 blev enige om at afsætte 14,5 mio. kr. til en ansøgningspulje til støtte til frivillige organisationers arbejde med forebyggelse af prostitutionslignende relationer blandt unge i hele landet gennem vejledning af eksempelvis kommuner, plejefamilier, familier og de unge selv.

Prostitutionsområdet gennemgår en forandring, hvor flere og flere flytter fra de kendte annonceringsformer over til digitale medier såsom apps og andre tjenester på fx smartphones. Dermed er muligheden for at sælge eller bytte seksuelle ydelser blevet lettere tilgængelig for unge mennesker, der er i risiko for at indgå i prostitutionslignende relationer eller sugardating. VIVEs kortlægning af prostitution i Danmark og RUCs forskningsprojekt i samarbejde med RedenUng og Aarhus Universitet om sugardating blandt unge har begge bidraget til, at ansøgere til puljen har den nyeste viden om gråzoneprostitution til anvendelse i en kommende indsats.

Menneskehandel

Menneskehandel er et globalt problem, hvor kyniske bagmænd udnytter sårbare personer. Fra 2007 til 2020 har danske myndigheder vurderet 968 personer som ofre for menneskehandel. Den største gruppe er kvinder handlet til prostitution, men mænd handles i stigende omfang til tvangsarbejde.

Partierne bag Aftale om udmøntning af reserven til foranstaltninger på social-, sundheds og arbejdsmarkedsområdet 2022-2025 blev på den baggrund enige om at afsætte i alt 118,2 mio. kr. til en styrket indsats til ofre for menneskehandel i perioden 2022-2025. Initiativet omfatter blandt andet en fokusering og styrkelse af Center mod Menneskehandels (CMM) myndighedsrolle samt en styrkelse af det opsøgende social- og sundhedstilbud på prostitutionsområdet, der fremover alene varetages af NGO’er. Derudover skal Institut for Menneskerettigheder gennemføre en undersøgelse af indsatsen, herunder i forhold til Danmarks internationale forpligtelser, i 2024 og 2025. Denne undersøgelse vil indgå i en ny handleplan til bekæmpelse af menneskehandel 2022-2025.

Indsatsen mod menneskehandel sker i et samarbejde mellem mange forskellige aktører, herunder Center mod Menneskehandel, politiet og relevante NGO’er. Ligestillingsafdelingen, der ligger under Digitaliserings- og Ligestillingsministeriet, har ansvaret for at koordinere indsatsen mod menneskehandel.

Ansvarsfordeling mellem myndigheder

Det er Social-, Bolig- og Ældreministeriet, der har ansvaret for den sociale indsats på prostitutionsområdet. Ministeriet arbejder for at give ministeren og Folketinget det bedste grundlag for en virkningsfuld politik på området. Kommunerne har det fulde myndigheds-, forsynings- og finansieringsansvar på det sociale område, hvilket bl.a. betyder, at det er kommunen, der har ansvaret for den forebyggende indsats gennem fx rådgivning og for at yde støtte og hjælp, når der er behov for det.

Reden i København, Odense og Aarhus

Indsatsen over for kvinder i gadeprostitution sker overvejende via KFUK’s Sociale Arbejde, Reden, i henholdsvis København, Odense, Aarhus og Aalborg. Reden er et være- og rådgivningssted for udsatte kvinder. Tilbuddet er etableret som frivilligt og opsøgende socialt arbejde og finansieres dels via offentlige tilskud, dels via private donationer. Personalet er sammensat af både frivillige og professionelle.

Gå til Reden København

Gå til Reden Odense

Gå til Reden Aarhus

Gå til Reden Aalborg

Reden International arbejder med udenlandske kvinder i prostitution og har særligt fokus på kvinder, der er ofre for menneskehandel. Reden International står for det opsøgende arbejde på gaden i København og driver Mødestedet på Vesterbro sammen med Center mod Menneskehandel.

Ligestillingsafdelingen, der ligger under Digitaliserings- og Ligestillingsministeriet, har ansvaret for at koordinere indsatsen mod menneskehandel.

Hanne Mariehjemmet

Hanne Mariehjemmet er Danmarks eneste krisecenter for kvinder, som lever i miljøer med misbrug og prostitution. Hanne Mariehjemmet er beliggende i Roskilde.

Kompetenceudvikling til fagprofessionelle

Socialstyrelsen tilbyder gratis temadag eller webinar til medarbejdergrupper i kommuner og institutioner, som ønsker at få mere viden om salg af sex og gode råd til, hvordan man som fagprofessionel kan tale med borgere om salg af seksuelle ydelser.

Som fagprofessionel kan det være udfordrende at tale om sexsalg eller udveksling af seksuelle ydelser, og den enkelte borger kan være tilbageholdende med selv at bringe det op i en samtale. Sexsalg kan være den usynlige faktor, der gør, at en social indsats ikke virker.

Læs mere om Social- og Boligstyrelsens tilbud til fagprofessionelle