Initiativer og indsatser til personer i hjemløshed

Der har de seneste år været massivt fokus på at styrke indsatsen på hjemløseområdet. Her kan du læse om nyeste lovgivning, politiske aftaler, aktuelle initiativer og andre indsatser rettet mod at hjælpe personer i hjemløshed og personer, der befinder sig i risiko for hjemløshed.

Et samlet Folketing vedtog d. 4. maj 2023 lov nr. 482. Lovændringen har til formål at omlægge indsatsen mod hjemløshed ud fra en målsætning om at udbrede Housing First-tilgangen, reducere antallet af borgere i hjemløshed markant og gøre op med langvarig hjemløshed. Med loven indføres blandt andet en ny bestemmelse om Housing First-støtte, der skal understøtte brugen af Housing First-tilgangen, der bygger på tilgængelige billige boliger kombineret med passende social bostøtte i egen bolig.

Hovedelementer i omlægningen er:

  • Omlægning af refusionsordningen, så den statslige refusion efter et kort ophold på et herberg overgår til støtte til borgeren frem for at dække udgifter for lange ophold på herberger.
  • Ny bostøtteparagraf i serviceloven, der skal understøtte øget brug af de specialiserede støttemetoder efter Housing First-tilgangen.
  • Krav om, at kommuner skal udarbejde handleplaner for alle borgere på herberger.
  • Kommunerne får mulighed for at udskrive borgere fra herbergerne, hvis de kan stille med en egnet bolig og social støtte i stedet.
  • Kommunerne får bedre mulighed for at tilbyde huslejetilskud i udslusningsboliger.

Find lovændringen i boksen her på siden.

Baggrunden for lovforslaget er aftalen Fonden for blandede byer – flere billige boliger og en vej ud af hjemløshed, som blev indgået mellem Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, SF, Enhedslisten og KristenDemokraterne den 26. november 2021.

Aftalen tilvejebringer 4.050 billige boliger, som kan bruges til Housing First-indsats for borgere i hjemløshed og risiko herfor. De 4.050 nye boliger skaffes ved, at:

  • Der afsættes 150 mio. kr. til midlertidigt at kunne nedsætte huslejen i op til 1.800 eksisterende almene boliger til 3.500 kr./md.
  • Der afsættes 900 mio. kr. frem mod 2027 til et engangstilskud, som permanent nedsætter huslejen til 3.500 kr./md. for op til 2.250 nybyggede almene boliger.

Find aftalen om etablering af fonden for blandede byer samt lovændring om almene boliger i boksen her på siden.

I 2022 blev aftalepartierne bag Aftale om udmøntning af reserven til foranstaltninger på social-, sundheds- og arbejdsmarkedsområdet 2022-2025 enige om at understøtte omlægningen til Housing First-tilgangen, ved samlet set at afsætte 141,3 mio. kr. gennem en række initiativer.

Find aftalen om udmøntning af reserven på social-, sundheds- og arbejdsmarkedsområdet i boksen her på siden.

Et af de initiativer, som blev vedtaget med SSA-aftalen var, at etablere et Nationalt Partnerskab mod Hjemløshed.

Det Nationale Partnerskab mod hjemløshed

Det Nationale Partnerskab mod Hjemløshed skal i perioden 2022 til 2025 følge udviklingen i og omlægningen af indsatsen mod hjemløshed tæt. Derudover skal Partnerskabet hvert år afrapportere til det politiske niveau, så der kan ske en politisk opfølgning på indsatsen mod hjemløshed. Partnerskabet består af de vigtigste aktører på området og skal – foruden at være et forum for videns- og erfaringsudvekling aktørerne imellem – danne grundlag for et styrket samarbejde på tværs af områdets aktører og på den måde understøtte omlægningen af indsatsen mod hjemløshed.

Det Nationale Partnerskab mod Hjemløshed består af Kriminalforsorgen, Danske Regioner, KL, Københavns Kommune, Aarhus Kommune, Odense Kommune, Aalborg Kommune, Esbjerg Kommune, Randers Kommune, VIVE, Realdania, KFUM’s Sociale Arbejde, Kirkens Korshær, Blå Kors, Røde Kors, Hjem til alle alliancen, SBH, Sand, HusForbi, Projekt Udenfor, LVS, Rådet for Socialt Udsatte, LOCHI, BL, Dansk Socialrådgiverforening, Socialpædagogerne, Selveje Danmark, Weshelter, Mændenes Hjem, Kofoeds Skole, Bikubefonden og Den Sociale Investeringsfond. Det Nationale Partnerskab mod Hjemløshed sekretariatsbetjenes af Social- og Boligstyrelsen og Social-, Bolig- og Ældreministeriet.

Find Årsrapport 2022 - Det Nationale Partnerskab mod Hjemløshed i boksen her på siden.

Aktuelle initiativer og andre indsatser

Her kan du læse om udvalgte initiativer og indsatser på hjemløseområdet. Initiativerne og indsatserne er kort beskrevet. Du kan læse mere om de forskellige initiativer og indsatser samt konkret implementeringsstøtte på Social- og Boligstyrelsens hjemmeside.

Nationale retningslinjer

På hjemløseområdet har Social- og Boligstyrelsen med involvering af en række centrale aktører udarbejdet nationale retningslinjer for indsatsen mod hjemløshed. De nationale retningslinjer for indsatsen mod hjemløshed samler eksisterende viden om tilgange og indsatser. De nationale retningslinjer for indsatsen mod hjemløshed skaber et fælles vidensgrundlag og understøtter arbejdet med Housing First for kommuner, boformer og andre relevante aktører på hjemløseområdet.

Find de nationale retningslinjer for indsatsen mod hjemløshed, og læs desuden mere om dem, i boksen her på siden.

Taskforce-forløb på hjemløseområdet

Kommuner har mulighed for at få et individuelt tilrettelagt taskforce-forløb på 2 år. Taskforcen har til hensigt at bidrage til læring og kvalitetsudvikling af kommunernes forebyggelse og bekæmpelse af hjemløshed. Med afsæt i Housing First-tilgangen bidrager Taskforcen til omlægning af praksis på hjemløseområdet. Taskforcen er et samarbejde mellem Social- og Boligstyrelsen og Ankestyrelsen.

Find oplysninger om Taskforce på hjemløseområdet i boksen her på siden.

Rådgivning på hjemløseområdet

Social- og Boligstyrelsen tilbyder rådgivning til kommuner, § 110-boformer og andre aktører, der arbejder på hjemløseområdet.

Find mere om rådgivning på hjemløshedsområdet i boksen her på siden.

Nationale kortlægninger af hjemløsheden i Danmark

VIVE – Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd (tidligere SFI – Det Nationale Forskningscenter for Velfærd) har siden 2007 gennemført nationale kortlægninger af hjemløsheden i Danmark. Den seneste kortlægning i 2022 viste, at 5.789 borgere er registreret som hjemløse, hvilket er et fald på 10 procent siden 2019. Næste kortlægning gennemføres i uge 6 2024.

Find VIVE's kortlægning 'Hjemløshed i Danmark 2022' i boksen her på siden.

Statistik over brugere af boformer (servicelovens § 110)

Siden 2016 har Danmarks Statistik opgjort antallet af brugere, som har været indskrevet på et af landets forsorgshjem eller herberger for hjemløse og socialt udsatte i henhold til servicelovens § 110. Næste opgørelse forventes udgivet i juni 2024.

Find mere om herberger og forsorgshjem i boksen her på siden.