Behandlingstilbud til personer med et alkoholmisbrug

Misbrug af alkohol kan både have sociale og sundhedsmæssige konsekvenser. Behandling af alkoholmisbrug forvaltes af Sundhedsministeriet, mens hjælp og støtte efter reglerne i lov om social service hører under Social-, Bolig- og Ældreministeriet.

Behandling og støtte af alkoholmisbrug efter sundhedsloven

Kommunerne har det forsyningsmæssige og økonomiske ansvar for behandling af personer med et alkoholmisbrug. Det er kommunen, der har ansvaret for at visitere personer med et alkoholmisbrug til et relevant behandlingstilbud efter sundhedslovens § 141. Det er Sundhedsministeriet, der er ressortministerium for behandling af alkoholmisbrug efter sundhedsloven.

Alkoholbehandling kan foregå i flere forskellige regi og former. Den vil oftest foregå som:

  • besøg og samtaler hos den praktiserende læge
  • ambulant behandling på alkoholambulatorier eller ved private behandlingsinstitutioner
  • indlæggelse i døgnbehandling

Det er kommunen, der som visiterende enhed laver en konkret og individuel vurdering af, hvilket behandlingstilbud en person med et alkoholmisbrug skal tilbydes.

Sociale tilbud

Kommunerne har hovedansvaret for diverse sociale tilbud til personer med et alkoholmisbrug, herunder personer, der er på vej ud af afhængighed, og deres pårørende. Der tilbydes for eksempel rådgivning, botilbud, tilbud om personlig omsorg og pleje i eget hjem, aktiveringstilbud, fællesaktiviteter eller anden støtte på væresteder. Personer med et alkoholmisbrug har også mulighed for at gøre brug af støtte- og kontaktpersonordningen efter § 99 i serviceloven.

De offentlige tilbud til personer med et alkoholmisbrug rummer også tilbud til de pårørende. Det kan eksempelvis være samtaler individuelt eller i grupper.