Initiativer og indsatser til personer der lever med vold i nære relationer

Her kan du læse om aktuelle politiske initiativer og andre tilbud rettet mod at hjælpe voldsramte personer og personer, der udøver vold i nære relationer.

Der bliver løbende iværksat forskellige indsatser og initiativer til at hjælpe både personer, der udsættes for vold i nære relationer, og personer, der selv udøver vold mod deres partner. Kvinder kan søge optagelse i kvindekrisecentre, men det er også muligt at få rådgivning og behandling andre steder end på et kvindekrisecenter. I det følgende kan du læse om forskellige initiativer og indsatser, handlingsplaner og organisationer på området.

Lev Uden Vold

Som led i aftalen om satspuljen for 2017 blev der afsat midler til en ny national enhed mod vold i nære relationer. Enheden har fået navnet Lev Uden Vold og driver den nationale hotline, som tilbyder anonym og gratis rådgivning til voldsudsatte og voldsudøvende kvinder og mænd, voldtægtsofre, pårørende samt fagpersoner, der beskæftigelser sig med målgruppen. Dertil tilbyder Lev Uden Vold juridisk rådgivning til mænd og kvinder og varetager en pladsoversigt for kvindekrisecentre og tilbud til mænd. Lev Uden Vold har til formål at hjælpe både voldsudsatte og dem, der udøver vold i nære relationer. Enheden tilbyder således rådgivning ift. voldsproblematikker, herunder også vejledning om skilsmisse, forældremyndighed og boligforhold. Herudover fungerer enheden som videnscenter på voldsområdet.

Enheden har været i udbud, og den valgte leverandør består af et konsortium af fem organisationer. De fem organisationer er LOKK, Danner, Dialog mod Vold, Fundamentet og Mødrehjælpen. Med Aftale om udmøntning af reserven til foranstaltninger på social-, sundheds- og arbejdsmarkedsområdet 2021-2024 er enheden blevet videreført til medio 2024.

Du kan læse mere om mulighederne for juridisk rådgivning på Lev Uden Volds hjemmeside eller kontakte den nationale hotline på: 1888.

Mødrehjælpen – Ud af Voldens Skygge

Ud af Voldens Skygge er et gratis ambulant behandlingstilbud til kvinder og børn, som har levet med vold i nære relationer. Her er det muligt gennem ambulant rådgivning at få hjælp til at bearbejde voldens følgevirkninger.

Formålet er dels at sikre hjælp til den gruppe af voldsudsatte, som i dag ikke er i kontakt med et krisecenter, dels at medvirke til at forebygge, at et krisecenterophold bliver nødvendigt. Således er målet, at flere personer udsat for vold i nære relationer kommer tættere på arbejdsmarkedet, og at antallet af ophold på kvindekrisecentre mindskes.

Behandlingen tilbydes som udgangspunkt til kvinder, der har forladt eller truffet beslutning om at forlade den voldelige partner, men stadig lever med de psykiske, fysiske og sociale følgevirkninger af volden. Behandlingen er tværfagligt sammensat og varetages af socialrådgivere, socialpædagoger, terapeuter og psykologer og foregår i København eller Aarhus.

De voldsudsatte tilbydes hjælp til at skabe overblik over deres situation og får rådgivning i forhold til at afgrænse og håndtere kontakten til den voldelige ekspartner. De støttes i at opnå en bedre hverdag, styrkes i deres forældrerolle og opnå indsigt i de konsekvenser, volden kan have for barnet.

For at komme i kontakt med Ud af Voldens Skygge kan du kontakte Mødrehjælpens rådgivning, 'Holdepunkt', på: 33 45 86 00.

Med finansloven for 2020 blev Ud af Voldens Skygge sikret varig driftsstøtte.

Dialog mod Vold

Dialog mod Vold er et landsdækkende behandlingstilbud til voldsramte familier med afdelinger i København, Aarhus og Odense. Dialog mod Vold tilbyder psykologhjælp for både voldsudøvere og voldsudsatte. Tilbuddene gælder voksne såvel som børn og unge.

Dialog mod Vold har eksisteret siden 2002 og tilbyder terapeutisk behandling til personer, der udøver vold i nære relationer samt deres partnere og børn. Behandlingen er gratis, og et behandlingsforløb skræddersys efter den enkelte.

Dialog mod Vold tilbyder desuden undervisning, sparring, supervision m.v. til fagpersoner i kommuner, børnesagkyndige, politi m.v.

Dialog mod Vold er en del af Askovfonden, som er en non-profit NGO.

Læs mere på Dialog mod Volds hjemmeside

Med finansloven for 2020 blev Dialog mod Volds ambulante tilbud sikret varig driftsstøtte.

Danner – Sig det til nogen

Sig det til nogen er et gratis rådgivningstilbud for kvinder og pårørende til kvinder, der lever med psykisk, fysisk eller andre former for vold i en nær relation. Tilbuddet henvender sig til kvinder, der ikke har behov for eller ønsker et ophold på et krisecenter.

Sig det til nogen tilbyder individuelle rådgivningsforløb til kvinder udsat for vold samt rådgivningsforløb til pårørende til kvinder udsat for vold. Den individuelle rådgivning kan både indeholde gruppeforløb, psykologsamtaler og juridisk rådgivning og bliver tilrettelagt med udgangspunkt i den enkelte kvindes situation.

Sig det til nogen er et samarbejde mellem Danner, Ringsted Krisecenter og Randers Krisecenter, og tilbuddet har rådgivere tilknyttet i Storkøbenhavn, Randers, Ringsted, Kolding og Holstebro. Rådgiverne har alle en socialfaglig baggrund og erfaring med at rådgive og støtte voldsudsatte kvinder og deres pårørende.

Kontakt:

Mandecentret

Mandecentret blev i 2006 etableret af Fundamentet og har siden da tilbudt gratis personlig rådgivning til mænd i forbindelse med skilsmisse og parbrud, samvær med børn samt vold i parforholdet.

Målet er at undgå, at akutte kriser fører til en social deroute med for eksempel arbejdsløshed, misbrug eller hjemløshed. Mandecentret har afdelinger i Aalborg, Aarhus, Esbjerg, København, Randers, Slagelse og på Fyn.

Mandecentret hjælper med juridisk rådgivning og kan hjælpe, hvis du og din partner/ekspartner har mange konflikter, eller du er udsat for fysisk eller psykisk vold.

Læs mere om konflikt og vold i relationer på Mandecentrets hjemmeside

Mandecentret kan i nogle tilfælde også tilbyde midlertidig bolig, da det i dag er et godkendt § 110-tilbud, hvor børn og fædre kan bo sammen. Målgruppen er mænd, der som følge af sociale problemer ikke kan opholde sig i egen bolig. Eksempler på dette er depression, vold i hjemmet, vanskeligheder med at fastholde arbejde eller et højt konfliktniveau med ekspartner/evt. ekssvigerfamilie omkring børnene.

Mandecentret tilbyder individuel rådgivning samt mande- og netværksgrupper over hele landet. Rådgivning er gratis, og du kan ringe på 70 11 62 63 eller læse mere på Mandecentrets hjemmeside.