Udviklingsprojekter

Social-. Bolig- og Ældreministeriet arbejder strategisk med at få flere og bedre data på social-, bolig- og ældreområdet, og i den forbindelse igangsætter ministeriet løbende nye udviklingsprojekter. Datagrundlaget på social-, bolig- og ældreområdet er som følge heraf forbedret betydeligt de seneste år.

Der er således taget en række væsentlige skridt i retning af målsætningen om at sikre dækkende og aktuelle data om de centrale målgrupper på området. Udviklingsprojekterne spænder bredt, og netop nu arbejdes der især med nedenstående projekter.

Individhenførbare udgiftsdata

Det daværende Social- og Ældreministerie offentliggjorde i 2021 en omfattende afdækning af mulighederne for indsamling af udgifter på individniveau for en række indsatser efter lov om social service, som led i bl.a. at videreudvikle den socialøkonomiske investeringsmodel (SØM). Afdækningen har ført til en afprøvning af muligheden for at etablere en national statistik om individhenførbare udgiftsdata på socialområdet. De første kommuner indberetter data til statistikken i foråret 2022 via Danmarks Statistik på udvalgte indsatsområder på både børne- og ungeområdet samt det specialiserede voksenområde. Denne første indberetning vil blive brugt til videre undersøgelse af kommunernes praksis, herunder hvad der kan skabe udfordringer for sammenligneligheden mellem kommunernes udgiftsdata. Ministeriet vil årligt indsamle individhenførbare udgiftsdata fra de kommuner, der ønsker at deltage, og vil fortsat arbejde for at definere rammerne for et nationalt register for individhenførbare udgiftsdata.

Den sociale tilbudsnøgle

I dag indsamles der i de nationale registre viden om, hvilken type indsatser borgere på det sociale område modtager, og ligeledes indsamles der en række oplysninger om tilbud på socialområdet. Dog er det ikke muligt at koble oplysningerne om borgerens indsats med oplysninger om, hvem der leverer indsatsen, og hvad indholdet af indsatsen er. Den sociale tilbudsnøgle skal gøre en sådan kobling mulig. Med den vil mulighederne for at kunne sammenligne effekterne af forskellige indsatser på sigt blive væsentligt forbedret. Den vil ligeledes kunne bidrage til at styrke gennemsigtigheden af kvaliteten af sociale tilbud på tværs af kommuner, således at det bliver muligt at følge, om der bliver leveret en indsats, der bringer udsatte personer og mennesker med handicap tættere på at mestre eget liv.

Kommunerne indberetter første gang oplysninger til brug for Den Sociale Tilbudsnøgle i 2023. Oplysningerne, der skal indberettes, er afdeling-pnummer og afdeling-UUID, som fremgår af Tilbudsportalen under den enkelte afdeling. Et dataudtræk fra Tilbudsportalen med oplysningerne for samtlige relevante tilbud kan desuden tilgås via linket i boksen her på siden. Afdeling-pnummer og afdeling-UUID er markeret med gult i udtrækket for at give et lettere overblik.

For yderligere information om indberetningskravene henvises til bekendtgørelse om dataindberetninger på socialområdet, som findes på denne side.

Statistik for børn med funktionsnedsættelse

Der er fagligt og politisk et stort behov for at opnå større viden om børn og unge med psykiske eller fysiske funktionsnedsættelser, og derfor arbejder Social-, Bolig og Ældreministeriet på at etablere et særskilt nationalt register om denne målgruppe. Kravet om indberetning til registret trådte i kraft 1. juli 2021. Statistikken styrker udviklingen af mere viden om, hvilke indsatser der virker, og understøtter dermed, at der investeres i de rigtige sociale indsatser for børn og unge med psykiske og fysiske funktionsnedsættelser. Samtidig arbejder ministeriet på, at det også i den eksisterende statistik for forebyggende foranstaltninger bliver muligt at skelne mellem, hvorvidt et barn eller en ung modtager en forebyggende foranstaltning grundet sociale problemer eller grundet en funktionsnedsættelse.

Statistik om hjælpemidler

Det daværende Social- og Ældreministerie søsatte i 2017 et pilotprojekt med formål om at tilvejebringe data om personer med handicap, der bevilges støtte til hjælpemidler. På baggrund af pilotprojektet har ministeriet udviklet en national statistik om hjælpemidler, der pr. 1. juli er indberetningspligtig for alle kommuner at indberette til. Formålet med statistikken er systematisk at indsamle nationale data om hjælpemidler for at sikre åbenhed og gennemsigtighed omkring den indsats og de resultater, som kommuner og andre aktører leverer på hjælpemiddelområdet. Derudover bidrager statistikken til mere præcist at definere målgruppen, som modtager støtte efter bl.a. lov om social service som følge af en funktionsnedsættelse.

Læs notat om modtagere af genbrugshjælpemidler. Notatet præsenterer en oversigt over modtagere af genbrugshjælpemidler efter servicelovens § 112. Opgørelserne tager udgangspunkt i et pilotprojekt igangsat i 2016 i samarbejde med Danmarks Statistik.

Statistik for henvendelser på kvindekrisecentre

I samarbejde med en række interessenter har Social-, Bolig- og Ældreministeriet udviklet en ny statistik, der indeholder oplysninger om borgeres henvendelser til kvindekrisecentre. Målet for statistikken er i særlig grad at afdække, hvor mange kvinder der henvender sig til kvindekrisecentrene, herunder hvor mange af disse kvinder, der – trods et ønske om indskrivning – henvises til en anden løsning. Dette er særligt vigtig viden, da det giver en indikation af, om der er pladsmangel på centrene. Dataindsamlingen påbegyndtes i første halvdel af 2021, og det forventes, at de første data kan offentliggøres i september 2022.

Statistik for henvendelser på herberger, forsorgshjem m.v.

Ligesom henvendelsesstatistikken for kvindekrisecentre skal skabe mere viden om forholdet mellem ressourcer og efterspørgsel, skal en ny henvendelsesstatistik om herberger, forsorgshjem m.v. efter § 110 skabe viden om efterspørgslen efter pladser på herberger og forsorgshjem m.v. Dataindsamlingen starter i 2022, og det forventes, at de første data offentliggøres i 2023.