Initiativer og indsatser på det frivillige sociale område

Her kan du læse om aktuelle politiske initiativer for den frivillige sociale indsats.

Strategi for et stærkere civilsamfund

Strategien for et stærkere civilsamfund er en del af aftalen om satspuljen for 2018. Den samlede strategi skal medvirke til at sikre, at civilsamfundet og det frivillige engagement står stærkt i alle egne af landet, og at den frivillige indsats i højere grad udbredes til alle samfundsgrupper.

Strategiens formål er således at understøtte, at flere borgere med et handicap, som er uden for arbejdsfællesskabet, og socialt udsatte børn og voksne, bliver aktive medborgere, der bidrager i deres lokalsamfund, fx gennem frivillighed. Endvidere er formålet, at færre bliver ensomme, og at flere ældre bliver en del af frivillige fællesskaber. Strategien skal samtidig understøtte, at flere aktører på tværs af forskellige sektorer samarbejder om at gøre en forskel og bidrage til bedre velfærd til gavn for borgerne.

Regeringens strategi for et stærkere civilsamfund består af følgende ti initiativer:

 1. Flere med i lokale fællesskaber
 2. Flere ressourcer til fælles løsninger
 3. Styrkelse af civilsamfundet i landdistrikterne
 4. Styrkelse af det lokale frivillige sociale arbejde
 5. Tættere kobling mellem den lokale og nationale frivillighed
 6. Kompetenceløft af det frivillige sociale arbejde
 7. Inklusion i frivillige organisationer
 8. Mere samarbejde mellem frivillige og kommuner gennem uddannelse
 9. Solid viden om den frivillige sociale indsats
 10. En mere enkel statslig støttestruktur på det frivillige sociale område.

Læs aftale om udmøntning af satspuljen for 2018-2021 på det sociale område

Aftale om satspuljen for 2016

Det daværende Social- og Indenrigsministeriet giver støtte til frivillige organisationers indsats på udsatteområdet og til brugerorganisationer. Der er fx en lang tradition for at støtte de frivillige organisationer, som driver bl.a. behandlingsinstitutioner og væresteder.

Med aftalen om satspuljen for 2016 blev der afsat 39,9 mio. kr. i perioden fra 2016-2019 til en frivilligpakke, der skal understøtte den nødvendige infrastruktur samt sikre udviklingen af den frivillige indsats på tværs af landets kommuner. Frivilligpakken indeholder fem dele:

 1. Flere frivilligcentre
 2. Grundfinansieringsbidrag til Fonden for Socialt Ansvar
 3. Støtte til Center for Frivilligt Socialt Arbejde
 4. "Venner viser vej" – civilsamfundet tager del i integrationsindsatsen
 5. Analyse af de tværgående aktørers bidrag til udvikling af det frivillige sociale område.

Læs aftale om udmøntning af satspuljen for 2016-2019 på det sociale område

Aftale om satspuljen for 2015

Aftalen om satspuljen for 2015 indeholdt bl.a. initiativet "Deltagelse og frivillighed for alle", som skal fremme udsatte gruppers deltagelsesmuligheder i samfundet og sikre en målrettet udvikling og understøttelse af en frivillig social indsats, herunder samspillet mellem den frivillige verden og det offentlige. "Deltagelse og frivillighed for alle" indeholder fire initiativer:

 1. Partnerskaber med fokus på udsatte gruppers inklusion og deltagelse
 2. Deltagelse i peer-to-peer fællesskaber for udsatte borgere
 3. Styrkelse af frivilligcentrene
 4. Fortsættelse af Frivillig Fredag.

Læs aftale om udmøntning af satspuljen for 2015-2018 på det sociale område