Europarådet

Europarådet er en politisk menneskerettighedsorganisation grundlagt i 1949. Det omfatter 47 medlemslande, hvoraf 28 er medlemmer af EU. Alle Europarådets medlemslande har underskrevet den europæiske menneskerettighedskonvention, en traktat designet til at beskytte menneskerettigheder, demokrati og retsstaten.

Den Europæiske Menneskerettighedskonvention

Under Europarådet ligger Den Europæiske Menneskerettighedskonvention, med den dertil hørende Menneskerettighedsdomstol i Strasbourg. Konventionen er inkorporeret ved lov i dansk ret.

På ministeriets område bør man særligt være opmærksom på Konventionens artikel 5 om "Retten til frihed og sikkerhed" (fx magtanvendelse) og artikel 8 om "Retten til familieliv" (fx tvangsfjernelse af børn), samt enkelte bestemmelser i tillægsprotokollen.

Læs Den Europæiske Menneskerettighedskonvention på Europarådets hjemmeside (dansk)

Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol

Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol fører tilsyn med gennemførelsen af konventionen i medlemslandene. En medlemsstat kan klage til Menneskerettighedsdomstolen, hvis den mener, at en anden medlemsstat ikke opfylder sine forpligtelser efter konventionen. Endvidere kan enkeltpersoner indbringe klager over krænkelser af menneskerettighederne, når alle appelmuligheder er udtømt i den pågældende medlemsstat.

Læs mere om Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol på Europarådets hjemmeside (engelsk)

Den Europæiske Socialpagt

Den Europæiske Menneskerettighedskonvention er på det sociale og økonomiske område suppleret af Den Europæiske Socialpagt (også kaldet Socialpagten). Danmark ratificerede Socialpagten (af 1961) i 1965 og forpligtede sig derved til at sikre, at danske statsborgere, såvel som borgere fra de andre medlemsstater, i lovgivning og i praksis nyder godt af en række grundlæggende sociale rettigheder.

Læs Den Europæiske Socialpagt af 1961 på Europarådets hjemmeside

Medlemsstaterne skal ifølge Den Europæiske Socialpagt periodisk rapportere om efterlevelsen af denne. En uafhængig ekspertkomite udarbejder konklusioner omkring efterlevelse af Den Europæiske Socialpagt, og disse konklusioner gennemgås af en regeringskomité, hvor observatører fra europæiske arbejdsgiver- og arbejdstagerorganisationer deltager.

Læs de nationale rapporter om Den Europæiske Socialpagt på Europarådets hjemmeside (engelsk)

Den Parlamentariske Forsamling kan meddele sine synspunkter vedrørende konklusionerne. Europarådets Ministerkomité kan ud fra dette om nødvendigt fremkomme med anbefalinger eller henstillinger til deltagerstater, som ifølge Komitéen ikke efterlever deres forpligtelser i forhold til Den Europæiske Socialpagt.

Læs mere om Den Europæiske Socialpagt på Europarådets hjemmeside (engelsk)