FN's Konventioner

Danmark har undertegnet og ratificeret følgende konventioner.


Komitéerne

Til hver konvention er oprettet komitéer med henblik på at overvåge, hvorledes deltagerstaterne gennemfører de forpligtelser, de har påtaget sig ved at tiltræde konventionen. Komiteerne består af et antal uafhængige eksperter valgt af deltagerstaterne.

Tyngden i komiteernes arbejde ligger i gennemgangen af de periodiske rapporter, som deltagerstaterne er forpligtet til at fremlægge med nærmere fastsatte mellemrum (2-5 år) om gennemførelsen af konventionen i det pågældende land. Rapporterne, som er offentligt tilgængelige, bliver gennemgået (”eksamineret”) af komiteerne i offentlige møder sammen med repræsentanter for det pågældende land, som besvarer spørgsmål fra komiteens medlemmer og giver supplerende oplysninger. Efter gennemgangen af rapporten offentliggør komitéen sine konklusioner, som typisk indeholder både positive aspekter og kritik.

Til de fleste konventionerne hører der en valgfriprotokol, der giver mulighed for, at komitéerne kan modtage og behandle klagesager fra borgere, der påstår at være offer for en krænkelse af en eller flere bestemmelser i en given konvention. Der er en række kriterier, der skal være opfyldt for, at man kan klage til en FN-komité, herunder skal den pågældende stat have ratificeret både den konvention, som bestemmelsen fremgår af, og den valgfri protokol om klageadgang. Endvidere skal bl.a. alle nationale retsmidler være udtømt før en sag kan rejses ved en FN-komité.  Hvis klagen antages til realitetsbehandling, vil klagesagen ende med en udtalelse fra komitéen, hvor den underretter staten og klageren om sine eventuelle forslag og anbefalinger. Der er ikke tale om en retlig proces og komitéen kan ikke med bindende virkning afgive fortolkninger af konventionen eller afgøre konkrete sager.

Danmark har tiltrådt klageadgang til komitéerne for FN’s konvention om borgerlige og politiske rettigheder, FN’s konvention om afskaffelse af alle former for racediskrimination, FN’s konvention mod tortur og anden grusom umenneskelig eller nedværdigende behandling eller straf, FN’s konvention om afskaffelse af alle former for diskrimination mod kvinder, FN’s konvention om rettigheder for personer med handicap og senest FN’s konvention om barnets rettigheder.