EPSCO – Rådet af Europas beskæftigelses- og socialministre

Ministeriet deltager i det europæiske samarbejde gennem Rådet af EU's ministre for beskæftigelse, social beskyttelse, forbrugerbeskyttelse, sundhed og ligestilling, EPSCO (Employment, Social policy, Health and Consumer Affairs).

Rådet samles cirka fire gange om året med deltagelse af ministrene. På rådsmøderne vedtager Rådet retsakter (som er bindende for medlemsstaterne), rådskonklusioner (som ikke er bindende) m.v. og drøfter aktuelle politiske sager på beskæftigelses- og socialområdet.

Beslutningsprocedure

Rådet træffer som alt overvejende hovedregel afgørelse med kvalificeret flertal og ved fælles beslutningstagning med Europa-Parlamentet. Rådet vedtager europæiske regler til harmonisering eller samordning af de nationale lovgivninger vedrørende blandt andet arbejdsforhold (arbejdstagernes sundhed og sikkerhed, social sikring, medarbejderindflydelse i virksomhederne m.v.), styrkelse af de nationale politikker til sygdomsforebyggelse og bekæmpelse af de største trusler mod sundheden samt beskyttelse af forbrugernes rettigheder.

Da politikerne vedrørende beskæftigelse og social beskyttelse fortsat henhører under medlemsstaternes ansvar, er Fællesskabets bidrag begrænset til at opstille fælles mål for alle medlemssta­terne, foretage analyser af foranstaltninger truffet på nationalt plan samt vedtage henstillinger stilet til medlemsstaterne.

Inden for rammerne af Rådet kan medlemsstaterne føre en indbyrdes dialog, blandt andet i Beskæftigelseskomitéen (EMCO) og i Komiteen for Social Beskyttelse (SPC), idet de udveksler oplysninger og delagtiggør hin­anden i resultaterne af deres nationale erfaringer.

Læs mere om EPSCO på Rådets hjemmeside