EU-fonde og -programmer

En række fonde samarbejder om at fremme økonomisk udvikling i alle EU-lande i overensstemmelse med målsætningerne for Europa 2020-strategien.

Den Europæiske Socialfond

Den Europæiske Socialfond er EU's primære instrument til at sikre EU-borgerne flere og bedre job og skabe fair jobmuligheder for alle.

Socialfonden investerer i menneskelig kapital i Europa - i arbejdsstyrken, i de unge og i alle, der søger job.

Socialfonden yder finansiering på 10 milliarder EUR årligt med det formål at skabe bedre jobmuligheder for millioner af europæere, navnlig de grupper, der har svært ved at komme ind på arbejdsmarkedet.

EU har en målsætning om at skabe flere og bedre job og et socialt inkluderende samfund. Målene er beskrevet i Europa 2020-strategien for intelligent, bæredygtig og inkluderende vækst i EU. Den nuværende økonomiske krise har skabt en række nye udfordringer. Socialfonden spiller en vigtig rolle med hensyn til at indfri EU's målsætninger og afhjælpe effekten af den økonomiske krise - navnlig den stigende arbejdsløshed og fattigdom.

Læs mere om Den Europæiske Socialfond på Europa-Kommissionens hjemmeside

Socialfonden administreres i Danmark af Erhvervsstyrelsen.

Læs mere om Socialfonden på Erhvervsstyrelsens hjemmeside

Program for Beskæftigelse og Social Innovation (EaSI)

Program for Beskæftigelse og Social Innovation (EaSI) supplerer Socialfondens mål om at øge beskæftigelsen og social inklusion.

Programmet støtter effektive partnerskaber i EU med henblik på at gennemføre og skabe ejerskab for fælles social- og beskæftigelsespolitikker. Dette sker gennem informations- og videndeling, inddragende politisk debat, gennemførelse af evidensbaserede social- og beskæftigelsespolitikker på europæisk niveau samt integration af de tværgående politikområder beskæftigelse, arbejdsvilkår, social integration og social beskyttelse.

EaSI integrerer følgende tre nuværende programmer

  • PROGRESS (Program for Beskæftigelse og Social Solidaritet) – 61 % af budgettet
  • EURES (European Employment Services) – 18 % af budgettet 
  • Mikrofinansiering og socialt entreprenørskab – 21 % af budgettet

EaSI finansierer PROGRESS-programmet, der har tre søjler: beskæftigelse (20%), social integration, social beskyttelse samt reduktion og forebyggelse af fattigdom (50%) samt arbejdsvilkår (10%). PROGRESS programmets formål er at fremme bæredygtig beskæftigelse, garantere passende og bæredygtige social beskyttelse, bekæmpe social eksklusion og fattigdom og endeligt at forbedre arbejdsvilkår. Dette sker gennem udbud af fondsmidler indenfor de tre søjler samt informations- og videndeling medlemsstaterne imellem.

EaSI finansierer dele af EURES-indsatsen, herunder en internetportal, der sikrer udveksling af stillingsopslag og CV’er mellem medlemslandene. Desuden rummer EURES en række tværnationale, målrettede rekrutteringsprogrammer iværksat af EU-Kommissionen samt et netværk af de nationale arbejdsformidlinger, herunder ca. 800 specialuddannede EURES-konsulenter, der samarbejder om udveksling af arbejdskraft, bl.a. via jobmesser. EURES Cross-border-aktiviteterne (dvs. partnerskaber i en række grænseregioner, fx Øresund) finansieres af EaSI. På den måde supplerer EaSI og Socialfonden hinanden ved begge at facilitere arbejdskraftens mobilitet

Endelig finansierer EaSI Mikrofinansiering samt støtte til socialt entreprenørskab, der har til formål at hjælpe borgere til at påbegynde egen virksomhed eller til at fremme social inklusion. Dette sker gennem lån, som godkendes af EU-Kommissionen og Den Europæiske Investeringsfond og finansieres af Den Europæiske Investeringsbank. Støtte til socialt entreprenørskab samt Mikrofinansieringsprogrammet kan således supplere socialfondsprogrammets mål om at fremme beskæftigelse og social inklusion gennem iværksætterkultur og socialøkonomiske virksomheder.

Læs mere om EaSI på Europa-Kommissionens hjemmeside