Familier

Om arbejdsområdet

Social-, Bolig- og Ældreministeriet regulerer rammerne for familien i bred forstand, og det kendetegnes ved at omfatte privatretlige forhold.

Det familieretlige område omfatter: Indgåelse af ægteskab, retsvirkningerne ved ægteskab, fader- og medmoderskab, navne, separation og skilsmisse, forældremyndighed, barnets bopæl, samvær, børne- og ægtefællebidrag, adoption samt international børnebortførelse.

Alle borgere kommer i kontakt med familieretten i løbet af livet. Allerede fra fødslen, hvor faderskab skal registreres, når barnet skal have sit navn. Men det kan også være senere, hvis et skilt par har brug for, at myndighederne træffer afgørelse om fx forældremyndighed eller samvær med børn.

Forskellige myndigheder er involveret, bl.a. Familieretshuset (tidligere Statsforvaltningen), som behandler konkrete sager, Ankestyrelsen, som behandler klager over Familieretshusets/Statsforvaltningens afgørelser, domstolene, kommunerne, personregisterførerne i sognene og Social-, Bolig- og Ældreministeriet.

Ministeriets afdeling har en koordinerende og overordnet rolle på området. Her udarbejdes policyoplæg og lovgivning, ligesom afdelingen også varetager minister- og folketingsbetjeningen. Endelig er afdelingen Centralmyndighed på børnebortførelsesområdet

Nyheder om familier