Arbejdsområder

Udsatte voksne

Området omfatter mennesker med sociale problemer som fx hjemløshed, misbrug, psykiske lidelser, prostitution eller vold i nære relationer. De kan få hjælp efter serviceloven til at tackle problemerne.

Ældre

I Danmark er der over en 1 million mennesker over 65 år, og andelen er stigende. I Social-, Bolig- og Ældreministeriet arbejder vi for at forbedre tilbuddene til ældre borgere, så de får en god og sund alderdom og oplever en værdig ældrepleje.

Børn og unge i udsatte positioner

Området handler om at styrke de personlige ressourcer hos udsatte børn, unge og deres familier, så de kan få samme muligheder for at udvikle sig som deres jævnaldrende.

Familier

Området omfatter bl.a. indgåelse af ægteskab og skilsmisse, fader- og medmoderskab, forældremyndighed,  navne, adoption samt international børnebortførelse.

Handicap

Området drejer sig om børn og voksne med fysiske eller psykiske handicap, som kan få sociale indsatser og tilbud efter serviceloven. Støtten tilgodeser bl.a. de behov, der følger med funktionsnedsættelsen.

Frivillig social indsats

Området beskæftiger sig med frivillighed – både blandt borgere, i organisationer og i kommuner, der samarbejder med den frivillige sektor. Formålet er bl.a. at støtte et aktivt og engageret civilsamfund.

Almene Boliger

Ministeriet har ansvar for rammerne for den almene boligsektor samt lovgivning vedrørende Landsbyggefonden. Ministeriet har endvidere ansvar for bekæmpelse af parallelsamfund.

Byggeri og Boliglovgivning

Ministeriet varetager lovgivningen for private lejeboliger, andelsboliger, ejerlejlighedsloven samt byfornyelsesloven og regulerer rammevilkårene for byggeri og byggebranche.

Internationalt samarbejde

Ministeriet deltager i arbejdet i en række internationale organisationer bl.a. EU, Europarådet, FN og Nordisk Ministerråd.

Viden, Analyse og Dataudvikling

Ministeriet arbejder med analyser og data på ministeriets område og med udbredelse af virksomme indsatser. Arbejdet skal styrke vidensgrundlaget og fremme en mere datadrevet udvikling.

De kommunale revisionsberetninger

Social-, Bolig- og Ældreministeriet har til opgave at føre tilsyn med kommunernes hjemtagelse af statsrefusion på ministeriets ressortområde.

Ukraine

COVID-19