Whistleblowerordningen for Social-, Bolig- og Ældreministeriets departement

Social-, Bolig- og Ældreministeriets departement har en intern whistleblowerordning, hvor der kan indberettes om alvorlige forhold, herunder strafbare forhold og overtrædelser af EU-retten.

Whistleblowerordningen kan anvendes af:

  • personer, der arbejder i Social-, Bolig- og Ældreministeriets departement
  • personer, der tidligere har arbejdet i departementet, og som indberetter oplysninger, de er kommet i besiddelse af i den periode, de arbejdede i departementet
  • personer, der ikke arbejder i departementet, men som indberetter oplysninger, der er erhvervet i forbindelse med f.eks. en ansættelsesproces
  • samarbejdspartnere, som departementet har et mere kontinuerligt eller formaliseret samarbejde med.

Whistleblowerordningen reguleres af lov nr. 1436 af 29. juni 2021 om beskyttelse af whistleblowere. Ordningen er et supplement til den direkte og daglige kommunikation i og med departementet om fejl og utilfredsstillende forhold m.v. Disse forhold bør således i første omgang søges løst ved henvendelse til f.eks. nærmeste leder, HR eller tillidsrepræsentanterne.

Du kan f.eks. indberette til whistleblowerordningen om strafbare forhold, grove eller gentagne overtrædelser af lovgivning, forvaltningsretlige principper eller af væsentlige interne retningslinjer i departementet, grove personrelaterede konflikter på arbejdspladsen som eksempelvis grov chikane, seksuel chikane og bevidst vildledning af borgere og samarbejdspartnere. Du kan også indberette oplysninger om overtrædelser af EU-retten inden for en række områder.

Der må ikke bevidst indberettes urigtige eller vildledende oplysninger gennem whistleblowerordningen. Oplysninger, der er indgivet i ond tro, vil efter omstændighederne kunne få negative ansættelsesretlige konsekvenser eller medføre kontraktretlige konsekvenser for den person, der har indgivet oplysningen. Der vil også i visse kvalificerede tilfælde kunne være grundlag for politianmeldelse. F.eks. hvis en person indgiver urigtige oplysninger med fortsæt til, at en uskyldig bliver sigtet, dømt eller undergivet strafferetlig retsfølge for et strafbart forhold.

Hvis du overvejer at indberette til whistleblowerordningen, anbefales det, at du læser Retningslinjer for whistleblowerordningen for Social-, Bolig- og Ældreministeriets departement samt Justitsministeriets Vejledning om whistleblowerordninger på offentlige arbejdspladser. Du finder links til dokumenterne nederst på denne side.

Du kan indberette til whistleblowerordningen uden at oplyse din identitet.

Hvis du vil være anonym, skal du være opmærksom på, at du ikke oplyser dit navn eller andet personhenførbart som f.eks. adresse eller telefonnummer – heller ikke i eventuelle vedhæftede dokumenter. Du skal desuden være opmærksom på, at du ikke ved upload af filer, herunder dokumenter, film, fotos m.v., utilsigtet kommer til at afgive oplysninger om din identitet.

Hvis du indberetter til whistleblowerordningen fra en computer, der er stillet til rådighed for ansatte i myndigheden, eller fra en computer, der er på myndighedens netværk, vil dette blive registreret som led i den almindelige logning af brugeraktiviteter på netværket. Denne risiko for logning kan undgås ved at indberette via en privat eller offentlig computer, der ikke er tilkoblet myndighedens netværk.

Du kan indberette elektronisk i Statens Whistleblowersystem, https://sm.sit-wb.dk, eller ved fysisk post.

Din indberetning behandles af en særlig whistleblowerenhed i departementet.

Når din indberetning er modtaget, ser whistleblowerenheden på den hurtigst muligt inden for almindelig kontortid.

Når enheden modtager din indberetning, vil der, hvis den falder inden for ordningen, normalt være behov for at foretage en nærmere undersøgelse af det indberettede forhold.

Du kan finde kontaktoplysninger på whistleblowerenheden i retningslinjerne for whistleblowerordningen for Social- og Ældreministeriets departement, som du finder her på siden.

Der kan også indberettes til Datatilsynets eksterne whistleblowerordning efter lov om beskyttelse af whistleblowere. Du kan læse mere om ordningen på Datatilsynets hjemmeside. Du opfordres dog til at indberette til departementets interne whistleblowerordning i tilfælde, hvor forholdet kan imødegås effektivt internt, og hvor du vurderer, at der ikke er risiko for repressalier.