Internationalt samarbejde

Om arbejdsområdet

På internationalt plan varetager Social-, Bolig- og Ældreministeriet en række områder. En del retter sig mod at deltage i arbejdet i internationale organisationer. Det internationale arbejde drejer sig bl.a. om:

EU. Her deltager ministeriet i rådsmøderne på det sociale område (EPSCO) og varetager medlemskabet af diverse komitéer, herunder Komitéen for Social beskyttelse (SPC). Desuden har ministeriet opgaver i forbindelse med den frie bevægelighed og EU-borgeres ret til ydelser efter serviceloven m.v.

Norden. Ministeriet deltager i det nordiske samarbejde på social- og helseområdet, herunder om den nordiske bistandskonvention m.v.

Europarådet. Ministeriet deltager i arbejdsgrupper vedrørende det sociale område.

FN. Ministeriet varetager opgaver i forbindelse med menneskerettighedskonventionerne. Det gælder særligt konventionen om rettigheder for mennesker med handicap og konventionen om barnets rettigheder. Desuden deltages i møder i relevante FN-komitéer.

OECD. Ministeriet deltager i OECD´s samarbejde på det sociale område.

Bilaterale relationer.  Ministeriet har samarbejde vedrørende velfærdsteknologi med bl.a. USA, Kina og Frankrig.

Nyheder om Internationalt samarbejde