Brexit

Læs om, hvordan borgernes retsstilling på socialområdet påvirkes, efter at overgangsperioden mellem Storbritannien og EU udløb ved udgangen af 2020.

Læs mere om Brexit på Udenrigsministeriets hjemmeside

Britiske statsborgere med bopæl i Danmark

Det er en betingelse for at have ret til hjælp efter serviceloven, at man har lovligt ophold i Danmark. Hjælpen kan for eksempel bestå i hjælp og støtte til udsatte børn og voksne, kompensation til borgere med handicap og personlig og praktisk hjælp til ældre.

Brexits betydning for retten til at modtage ydelser fra Danmark i Storbritannien

Den 31. januar 2020 forlod Storbritannien EU, og den 31. december 2020 udløb overgangsperioden. Dette betyder, at EU-reglerne om fri bevægelighed ikke længere gælder.

Borgere der har været omfattet af EU’s regler om fri bevægelighed og var bosat i Storbritannien før overgangsperiodens udløb, bevarer deres ret til sociale ydelser, som om Storbritannien fortsat var et EU-land. Samtidig er der fortsat ret til at modtage ydelser fra Storbritannien efter EU-reglerne. Hvis man ønsker at tage til Storbritannien efter den 31. december 2020 for at arbejde eller bo, skal man som udgangspunkt opfylde de betingelser og vil få de rettigheder, der gælder for andre tredjelandsborgere. Det samme gælder for britiske statsborgere, som ønsker at rejse til Danmark for at arbejde/bo.

EU-borgere og briter der flytter mellem Storbritannien og EU fra og med d. 1. januar 2021 er omfattet af handels- og samarbejdsaftalen. Aftalen betyder grundlæggende, at EU-borgere fremover behandles som andre tredjelandsborgere i Storbritannien med hensyn til adgang til arbejdsmarkedet og omvendt i forhold til briter i EU. Aftalen sikrer dog koordination af sociale ydelser for personer, der ankommer til Storbritannien fra og med 1. januar og omvendt for briter i EU. Reglerne svarer i høj grad til de regler, der gælder for borgere, der flytter inden for EU.

Det er en forudsætning for at være berettiget til ydelser efter serviceloven, at man opholder sig lovligt i Danmark. Læs mere på Udlændinge- og Integrationsministeriets hjemmeside om krav til lovligt ophold som borger fra Storbritannien. Dette gælder også for britiske statsborgere. Ydelser efter serviceloven omfatter bl.a. støtte til udsatte børn og voksne, støtte til personer med handicap samt praktisk hjælp til ældre.

Kontakt

Spørgsmål på området sendes til Social-. Bolig- og Ældreministeriet på sm@sm.dk.