National koordinationsstruktur

Den nationale koordinationsstruktur, som blev oprettet på baggrund af evalueringen af kommunalreformen, skal sikre, at der eksisterer den nødvendige viden og de relevante tilbud til de mest specialiserede målgrupper. Den nationale koordinationsstruktur er forankret i Social- og Boligstyrelsen.

Bestemmelserne om den nationale koordinationsstruktur fremgår af servicelovens §§ 13 b og 13 c. Heraf fremgår det, at Social- og Boligstyrelsen kan udmelde målgrupper eller særlige indsatser, hvor der er behov for øget koordination eller planlægning på tværs af kommunerne og regionerne for at sikre de fornødne udbud af højt specialiserede tilbud på det specialiserede socialområde og på området for den mest specialiserede specialundervisning,

På baggrund af afrapporteringer om kommunalbestyrelsens tilrettelæggelse og organisering af indsatsen i forhold til den centrale udmelding kan Social- og Boligstyrelsen anmode kommunalbestyrelserne i en eller flere regioner om at foretage en fornyet behandling af deres tilrettelæggelse og organisering af indsatsen. Social- og Boligstyrelsen har endelig mulighed for at meddele driftspålæg og dermed pålægge en kommune eller region et driftsansvar og fastlægge tilbudsstrukturen på et område. Beføjelsen forudsættes kun anvendt undtagelsesvist i helt særlige tilfælde.

Der er ikke fastsat bestemmelser om, hvilke målgrupper der er omfattet af den nationale koordinationsstruktur, men det forudsættes, at målgrupper for den mest specialiserede indsats skal opfylde mindst ét af følgende kriterier:

  1. Der skal være tale om en lille målgruppe, hvor der er et meget begrænset underlag for at opbygge specialiseret viden
  2. Der skal være en kompleksitet i målgruppens problemstilling(er), som kræver faglig specialviden, herunder tværfaglig viden

Der er ikke fastlagt krav til hyppigheden af centrale udmeldinger. En central udmelding sker, når der på baggrund af den løbende dialog med kommunerne, interessenter og det faglige råd samt dataindsamling vurderes, at der er behov herfor. Tidskadencerne følger kadencerne i rammeaftalesamarbejdet.

Læs mere om den nationale koordinationsstruktur på Social- og Boligstyrelsens hjemmeside

Du kan læse om lovgrundlaget her:

Lov nr. 722 af 25.6.2014 om ændring af lov om social service, lov om retssikkerhed og administration på det sociale område og forskellige andre love

Bekendtgørelse nr. 1365 af 28.11.2023 om rammeaftaler m.v. på det sociale område og på det almene ældreboligområde