Tabt arbejdsfortjeneste til forældre til børn med handicap

Forældre, som passer et barn med handicap i hjemmet, kan få dækket tabt arbejdsfortjeneste.

Det er kommunen, der efter en konkret og individuel vurdering afgør, om man er berettiget til hjælpen.

Målgruppen for tabt arbejdsfortjeneste

Tabt arbejdsfortjeneste gives til familier med børn og unge op til 18 år, hvor barnet eller den unge har:

 • betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller
 • en indgribende, kronisk eller langvarig lidelse.

Betingelser for at modtage tabt arbejdsfortjeneste

Det er en betingelse, at det er en nødvendig følge af barnets eller den unges nedsatte funktionsevne, at barnet passes i hjemmet, og at det er mest hensigtsmæssigt, at det er en af forældrene, som varetager den opgave.

Det kan for eksempel være, fordi barnet eller den unge:

 • har et stort behov for pleje, overvågning og tilsyn
 • skal deltage i mange behandlinger og undersøgelser
 • har en sygdom, der gør barnets tilstand meget varieret med hensyn til kræfter, smerter og anfald, og det derfor må vurderes fra dag til dag, om det kan være i dagtilbud eller skole
 • ikke kan være i et dagtilbud eller skole på grund af nedsat immunforsvar eller stor sygdomsrisiko.

For at komme i betragtning til at modtage tabt arbejdsfortjeneste skal en forælder helt eller delvist være holdt op med sin beskæftigelse for at passe barnet eller den unge i hjemmet.

Personkredsen omfatter begge forældre, selvom de ikke bor sammen, og den ene part ikke har del i forældremyndigheden.

Beregning af tabt arbejdsfortjeneste

Det er muligt at få hjælp til dækning af tabt arbejdsfortjeneste fra nogle timer om ugen til dækning af fuld arbejdstid. Det afgørende er, hvor længe det er hensigtsmæssigt, at barnet eller den unge bliver passet i hjemmet.

Hjælp til dækning af tabt arbejdsfortjeneste fastsættes på baggrund af den tidligere bruttoindtægt, dog højst med et beløb på 34.055 kr. om måneden (2023-niveau).

Ved beregning af tabt arbejdsfortjeneste lægger kommunen den pågældende forælders seneste arbejdsindtægt til grund. Det betyder, at hvis forælderen umiddelbart inden modtagelsen af tabt arbejdsfortjeneste har modtaget arbejdsløshedsdagpenge eller kontanthjælp, er det ikke den, der tæller. Er der for en lønmodtager problemer med at fastsætte den tidligere løn, fordi vedkommende fx har gået arbejdsløs i lang tid eller ingen uddannelse har, kan beregningen tage udgangspunkt i en hjemmehjælperløn.

Hvis forsørgeren endnu ikke har opnået tilknytning til arbejdsmarkedet, må den indtægt, som forsørgeren ville have kunnet opnå, tages som udgangspunkt for beregningen af den tabte arbejdsfortjeneste.

Er man selvstændig erhvervsdrivende, kan det være svært at skaffe et realistisk beregningsgrundlag, men forælderen vil ofte via revisor eller via regnskaber kunne sandsynliggøre en indtægt, som kommunen kan tage udgangspunkt i ved beregning af den tabte arbejdsfortjeneste. I de tilfælde, hvor det er umuligt at tilvejebringe et realistisk beregningsgrundlag, kan der tages udgangspunkt i udgiften til en vikar eller i et beregnet beløb på grundlag af forælderens hidtidige disponible indkomst.

Mulighed for hjælp til forældre, der mister opsparing til pension

Der kan ydes tabt arbejdsfortjeneste til pensionsopsparing, når pensionsordningen er et led i det ansættelsesforhold, som den tabte arbejdsfortjeneste træder i stedet for. Det kan også ske, hvis arbejdsgiveren har indbetalt egentlige arbejdsgiverbidrag til pensionsordningen.

Supplerende ydelse ved ledighed

Mister en forælder sit deltidsarbejde, mens han eller hun modtager tabt arbejdsfortjeneste, er der mulighed for at modtage en særlig supplerende ydelse. Denne ydelse kan udbetales i en periode på højest 3 måneder efter udgangen af den måned, hvor forælderen mister sit arbejde.

Betingelserne, for at forælderen er berettiget til ydelsen, er, at han eller hun:

 1. er arbejdsløshedsforsikret
 2. ikke er berettiget til at modtage dagpenge efter lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.
 3. ikke er selvforskyldt ledig
 4. ikke har et rimeligt tilbud om ansættelse i et deltidsarbejde
 5. ikke modtager andre ydelser til forsørgelse efter anden lovgivning.

Ydelsen udgør et beløb svarende til højeste dagpengebeløb. Ydelsen kan højst udgøre 90 procent af forælderens arbejdsfortjeneste i det tidligere arbejde.

Ophør af tabt arbejdsfortjeneste

Hjælp til dækning af tabt arbejdsfortjeneste udbetales i 14 uger efter, at betingelserne for at modtage tilskuddet er bortfaldet.

Denne 14 ugers-regel gælder ikke, hvis der på forhånd er aftalt en bestemt periode for hjælp til dækning af tabt arbejdsfortjeneste. Den gælder heller ikke, hvis forælderen ønsker, at afviklingsperioden skal være kortere.

Opnår forælderen arbejdsindtægt i afviklingsperioden, ophører udbetalingen af tabt arbejdsfortjeneste i det omfang, arbejdsindtægten modsvarer den tabte arbejdsfortjeneste.

Ophold i udlandet

Forælderen kan tage tabt arbejdsfortjeneste med til udlandet efter reglerne i udlandsbekendtgørelsen.

Det er en betingelse for at bevare hjælpen i udlandet, at der er tale om midlertidige ophold, at forælderen inden udrejsen opfylder betingelserne for at modtage hjælp, og at kommunen løbende kan holdes orienteret om, at opholdet kan ske, uden at de almindelige regler for hjælpen tilsidesættes. Hvis det midlertidige udlandsophold ikke overstiger en måned, kan den tabte arbejdsfortjeneste medtages uden forudgående ansøgning til kommunen. Overstiger udlandsopholdet en måned, skal man søge kommunen på forhånd for at kunne medtage ydelsen.