Særlige dagtilbud til børn og unge med handicap

Særlige dagtilbud tilbydes børn med handicap, hvis særlige behov for støtte og behandling ikke kan tilgodeses i et almindeligt dagtilbud.

Om særlige dagtilbud

Alle børn skal have mulighed for at komme i dagtilbud. Men nogle børn har så omfattende og komplekse behov for støtte og behandling, at de ikke kan tilgodeses i de almindelige kommunale dagtilbud – heller ikke selv om der gives støtte til det enkelte barn, fx med ekstra personale. Derfor skal kommunen supplere de generelle kommunale tilbud med særlige tilbud, som tilgodeser disse børns behov. Særlige dagtilbud kan fx have form af vuggestuer, børnehaver eller aldersintegrerede institutioner.

De særlige dagtilbud skal tilbyde pædagogisk støtte til børnenes udvikling og skal derudover sikre den nødvendige støtte og behandling til de børn, som får en plads i dagtilbuddet.

Men de særlige dagtilbud har også en række andre funktioner, som ligger ud over det, der tilbydes i almindelige dagtilbud:

  • De skal observere børn med betydelige og varige handicap, bl.a. for at kommunen kan vurdere om der er behov for at iværksætte en specialpædagogisk bistand efter folkeskoleloven.
  • De kan vejlede både forældre til børn med betydelige og varige handicap, andre dagtilbud, der har optaget børn med handicap og den kommunale forvaltning.
  • De kan tilbyde lejlighedsvis aflastning til forældre til børn med betydelige og varige handicap.

Det er kommunalbestyrelsen, der afgør, om et barn med nedsat funktionsevne skal optages i et særligt dagtilbud. Et barn kan også få en deltidsplads i et særligt dagtilbud, fx hvis forældrene ønsker at træne barnet delvist i hjemmet.

Du kan læse mere om mulighederne for at få støtte til at hjemmetræne børn med handicap ved at følge linkene i menuen til venstre.

Forældresamarbejde

Kommunen skal sørge for, at der nedsættes en forældrebestyrelse i de særlige dagtilbud.

Forældrebestyrelsen skal have indflydelse på principperne for arbejdet i dagtilbuddet og principperne for, hvordan dagtilbuddets budgetramme bruges. Forældrebestyrelsen får også ret til komme med en indstilling til kommunalbestyrelsen, når der skal ansættes personale, men har ikke indflydelse på den pædagogiske eller behandlingsmæssige indsats, der angår det enkelte barn.

Læs mere om forældrebestyrelser

Ud over den formelle indflydelse forældrene får gennem forældrebestyrelsen, bør kommunen skabe mulighed for, at forældre og dagtilbud løbende kan samarbejde og være i dialog om det enkelte barns udvikling og trivsel.