Beskyttet beskæftigelse til personer med handicap eller sociale problemer

Kommunen skal tilbyde beskyttet beskæftigelse til personer under 65 år, som pga. deres handicap eller sociale problemer ikke kan opnå eller fastholde beskæftigelse på normale vilkår eller gennem tilbud i anden lovgivning.

Formål og målgruppe

Mennesker med handicap eller særlige sociale problemer skal have mulighed for at bruge deres ressourcer og kompetencer i en arbejdssammenhæng.

Målgruppen for beskyttet beskæftigelse er personer under 65 år med betydelig og nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer, som ikke kan påtage sig et ordinært arbejde eller deltage i tilbud om aktivering eller revalidering.

Indhold

Beskyttet beskæftigelse kan foregå i beskyttede værksteder. Det kan også organiseres i virksomheder, der har behov for at få udført arbejdsopgaver, som kan udføres af personer med nedsat funktionsevne.

Arbejdets karakter og indhold kan være meget forskellig. Der kan være tale om egentlige produktionsrettede opgaver eller mere serviceorienterede funktioner. Beskyttet beskæftigelse kan også kombineres med andre tilbud, fx undervisnings- og fritidsaktiviteter.

Aflønning

Beskyttet beskæftigelse er hovedsageligt et socialt tilbud. Det primære forsørgelsesgrundlag for personer i beskyttet beskæftigelse vil ofte være social pension. Aflønningen i beskyttet beskæftigelse sker i videst muligt omfang efter indsats og arbejdsvurdering i det enkelte tilfælde. Hvis en person på grund af betydelig nedsat funktionsevne kun kan yde en meget beskeden indsats, kan der fastsættes en arbejdsdusør, der skal være på mindst fem procent af den mindste overenskomstmæssige timeløn på det pågældende arbejdsområde.

Transportudgifter til beskyttet beskæftigelse

Personer, der udfører lønnet arbejde i beskyttet beskæftigelse, afholder selv udgiften til deres daglige transport til og fra virksomheden, så længe det er inden for en afstand af 10 km fra virksomheden. Nødvendige transportudgifter (den billigste mulighed) derudover afholdes af kommunen.