Støtte til køb af forbrugsgoder

Forbrugsgoder er produkter, som er lavet med den almindelige befolkning som målgruppe.

Støtte til køb af forbrugsgoder er reguleret i servicelovens § 113. Det kan fx være hvilestole, hæve/sænkeborde eller trehjulede el-scootere. Støtten til køb af forbrugsgoder er som hovedregel 50 pct. af prisen på et standardforbrugsgode.

Betingelser for støtte

Det er en betingelse for at få støtte til køb af et forbrugsgode, at borgeren har varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. 

Det er også en betingelse, at forbrugsgodet i væsentlig grad kan afhjælpe borgerens nedsatte funktionsevne eller lette den daglige tilværelse i hjemmet. Der kan også ydes støtte, hvis forbrugsgodet er nødvendigt for, at borgeren kan udøve et erhverv.

Det er kommunen, der træffer afgørelse om støtte til køb af forbrugsgoder.

Støttens omfang

Støtten omfatter kun de forbrugsgoder, der koster mere end 500 kroner. Man kan dog modtage hjælp til løbende udgifter til forbrugsgoder, hvis udgifterne til det konkrete behov inden for en overskuelig eller rimelig periode er over 500 kroner.

Støtten til køb af forbrugsgoder vil blive udbetalt som et kontant beløb til borgeren. 

Man kan ikke få støtte til køb af forbrugsgoder, som findes i ethvert hjem, fx almindelige stole, borde, senge, telefoner, tv-apparater, computere.

Den nedsatte funktionsevne kan nødvendiggøre, at borgeren benytter et forbrugsgode med en særlig kvalitet eller kapacitet, som andre ikke behøver. Det kan ligeledes være nødvendigt at tilpasse forbrugsgodet gennem en særlig indretning for, at det kan betjenes af borgeren, fx en el-seng med et særligt betjeningspanel.

Udskiftning og reparation

Som udgangspunkt vil der ikke blive ydet hjælp til udskiftning og reparation af forbrugsgoder.

Ophold i udlandet

Borgeren kan medtage et forbrugsgode til udlandet uanset opholdets varighed, fordi forbrugsgodet er borgerens ejendom.