Ledsageordning for unge og voksne

Unge og voksne, der ikke kan færdes alene på grund af deres handicap, kan af kommunen bevilliges 15 timers ledsagelse om måneden.

Formål

Ledsageordningen har til formål at øge mennesker med handicaps selvstændighed, valgfrihed og ansvar for egen tilværelse. Ordningen skal give mulighed for at deltage i aktiviteter uden for hjemmet.

Indhold

Tilbuddet om 15 timers ledsagelse om måneden ydes gratis af kommunen, som også skal stille en ledsager til rådighed for borgeren.

Ledsagelse kan også ydes som en integreret del af servicen i et botilbud. Hvis en borger som led i hjælpen i et botilbud får ledsagelse, der svarer til en ledsageordning, trækkes denne andel fra de 15 timers ledsagelse om måneden.

Ordningen omfatter selve ledsagelsen og de funktioner, der er direkte forbundet med ledsagelsen. Det kan for eksempel være, at ledsageren skal hjælpe med at tage overtøj af og på eller hjælpe med kørestol. Ledsagelsen gives som et supplement til de øvrige serviceydelser, borgeren modtager, men kan ikke erstatte dem.

Mennesker med handicap kan fx benytte ledsagelsen til fritidsaktiviteter, tage på indkøb eller deltage i kulturelle og sociale aktiviteter uden at skulle bede familie og venner om hjælp.

Målgruppe

Ledsageordning kan gives til personer mellem 12 år og folkepensionsalderen, dog kan aldersgrænsen ikke være mindre end 67 år. Voksne kan få ledsagelse uanset boform. Unge mellem 12 og 18 år kan dog alene få ledsagelse, hvis de bor hjemme.

Ledsageordning kan gives til borgere, der af den ene eller anden grund er ude af stand til at færdes på egen hånd. Det kan fx være:

  • Kørestolsbrugere og andre med svære bevægelseshandicap
  • Blinde og svagsynede
  • Mennesker med udviklingshæmning eller hjerneskade

Ordningen omfatter ikke personer med nedsat funktionsevne på grund af sindslidelse. Denne personkreds kan eventuelt få en støtte- og kontaktperson (servicelovens § 99).

Læs mere om støtte- og kontaktpersonordningen

Opsparing af timer til ledsagelse

En borger, der er bevilliget ledsagelse, kan inden for en periode på seks måneder opspare maksimalt 90 timer. Bliver de opsparede timer ikke brugt, bortfalder de efter seks måneder.

Dækning af udgifter

Ledsagelse ydes gratis, men den pågældende borger skal selv betale sine egne og ledsagerens udgifter til transport og andre aktiviteter. Kommunen kan dog dække borgerens udgifter til ledsageren med op til 974 kr. årligt (2023-priser).

Ophold i udlandet

Det er muligt at tage ledsagelsen med på midlertidige ophold i udlandet. Det kan for eksempel dreje sig om kortvarige ferieophold eller nødvendig behandling, som den pågældende ikke kan få her i landet. Hvis det midlertidige udlandsophold ikke overstiger en måned, kan borgeren medtage sin ledsageordning uden på forhånd at søge kommunen herom. Overstiger udlandsopholdet en måned, skal borgeren søge kommunen på forhånd.