Statistikker på social- og ældreområdet

Social-, Bolig- og Ældreministeriets arbejde med analyse og dataudvikling har til formål at skabe mere konkret viden om målgrupperne udsatte børn og unge, udsatte voksne og voksne med handicap samt ældre, herunder de ydelser, der gives til målgrupperne. Grupperne omfatter dels personer, der har brug for særlig hjælp og støtte som konsekvens af eksempelvis sociale problemer i familien, generel mistrivsel, stofmisbrug eller forskellige former for fysisk og psykisk funktionsnedsættelse, dels den ældre del af befolkningen.

Gennem retvisende data og relevante analyser er det muligt at stille skarpt på de udfordringer, som målgrupperne oplever, og dermed pege på, hvor der er behov for en mere effektiv social- og ældrepolitisk indsats. Ministeriet har derfor fokus på at følge udviklingen i fx antallet af ydelser, der gives, varigheden af ydelserne, hvem der modtager ydelserne og hvorfor.

Visitation til og registrering af ydelserne sker decentralt i de danske kommuner. Det er derfor kommunernes opgørelser, der danner baggrund for de nationale statistikker – og dermed for store dele af den viden, ministeriet har på området.

De nationale statistikker er offentligt tilgængelige på Danmarks Statistiks hjemmeside. Dette giver kommunerne mulighed for fx at sammenligne egen udvikling med nabokommunernes eller dykke ned i landsdækkende tendenser. Samtidig kan forskere og andre samfundsinteresserede anvende tallene til at skabe en vigtig debat om udsatte borgere og personer med handicap.

For hvert af områderne 'Udsatte børn og unge', 'Udsatte voksne og voksne med handicap' og 'Ældre' findes en række statistikker, som kan tilgås via linket i boksen her på siden. Vær opmærksom på, at der kan søges flere relevante statistikker frem for hvert af områderne i Statistikbanken på DST’s hjemmeside.

I 2018 samlede ministeriet alle krav og regler til kommunernes indberetninger til staten på socialområdet i en samlet bekendtgørelse, så kommunerne har én indgang, når de har behov for at orientere sig i de forskellige indberetningskrav og løbende ændringer heraf.

Gå til Bekendtgørelse om dataindberetninger på socialområdet

Det gode samarbejde om dataudvikling

Social-, Bolig- og Ældreministeriet samarbejder løbende med KL og Danmarks Statistik om at udvikle og forbedre datagrundlaget på social- og ældreområdet. Det gode samarbejde om data udspringer af Aftaler om den kommunale økonomi for 2006. Her aftalte Regeringen og KL, at der skulle iværksættes et arbejde med henblik på dels at opstille klare og dækkende dokumentationsmål for de kommunale opgaveområder, dels at udvikle nye målemetoder for output, effekt og brugertilfredshed.

I den forbindelse blev der igangsat et dokumentationsprojekt på først ældreområdet i 2006, efterfølgende på udsatte børn- og ungeområdet i 2009, og endelig på handicapområdet i 2011. Samarbejdet udgør således grundlaget for ministeriets store arbejde med dataudvikling og er videreført i kommissoriet for styrket samarbejde om bedre data mellem KL og Social-, Bolig- og Ældreministeriet.