Udviklings- og Investeringsprogrammerne (UIP)

Udviklings- og Investeringsprogrammerne (UIP’erne) understøtter en mere vidensbaseret og effektfuld socialpolitik med afsæt i metoder og indsatser, som viser gode resultater for borgerne, og som efterspørges og kan implementeres i bl.a. kommunerne. UIP’erne følger systematikken i ministeriets Strategi for Udvikling af den Sociale Indsats (SUSI).

Udviklings- og Investeringsprogrammerne består af et program på voksenområdet og et program på børne- og ungeområdet, igangsat i hhv. 2017 og 2019. Begge programmer dækker borgere i udsatte positioner og borgere med handicap.

UIP’erne indeholder tre spor:

  • Spor 1: Udvikling. Der tages udgangspunkt i lovende praksis, udvikling og afprøvning af virksomme og omkostningseffektive indsatser ud fra kommunernes behov for nye indsatser og metoder.
  • Spor 2: Udbredelse. Der investeres i udbredelse og forankring af virksomme og omkostningseffektive indsatser.
  • Spor 3: Data. Der investeres i data og undersøgelser, der understøtter viden om, hvad der virker.

Social- og Boligstyrelsen understøtter de tre spor i forbindelse med konkrete initiativer, blandt andet gennem uddannelse af kommunale medarbejdere i metoder, proces- og implementeringsstøtte til kommunerne, evaluering af indsatsudvikling samt monitorering og implementering af indsatser.

Udviklings- og Investeringsprogrammerne har en faglig styregruppe bestående af repræsentanter fra KL og Danske Regioner samt udvalgte kommuner, faglige organisationer og vidensinstitutioner. Styregruppen indstiller initiativer for det kommende års UIP’er på baggrund af et fagligt oplæg fra Social-, Bolig- og Ældreministeriet. Det skal bl.a. sikre kobling til kommunernes oplevede udfordringer og den fagprofessionelle indsats. Der træffes hvert år politisk beslutning om den endelige prioritering af konkrete initiativer på baggrund af styregruppens anbefalinger.