Sagsbehandling

Sagsbehandlingen af en børnesag er ofte kompleks og forudsætter derfor høj faglig kvalitet hos børne- og ungerådgiveren, så der bl.a. sikres en tilstrækkelig grundig og helhedsorienteret udredning af barnets eller den unges og familiens forhold.

Social- og Boligstyrelsen arbejder med en række initiativer for at støtte kvaliteten i sagsbehandlingen, herunder faglig viden om metoder og redskaber, der bl.a. kan understøtte systematik i sagsbehandlingen og inddragelse af barnet eller den unge.

Du kan læse mere om sagsbehandling på Social- og Boligstyrelsens hjemmeside (sbst.dk)

Kommunerne har også mulighed for at få bl.a. rådgivning og vejledning om udvikling af kvaliteten i sagsbehandlingen fra Task Forcen på området udsatte børn og unge.

Du kan læse mere om Task Forcen på Social- og Boligstyrelsens hjemmeside (sbst.dk)

Screening, afdækning og børnefaglig undersøgelse

Når der er grund til at tro, at et barn eller en ung har behov for hjælp og støtte efter barnets lov, skal kommunen foretage en screening, jf. § 18 i barnets lov, og vurdere om der er behov for at afdække eller undersøge forholdene nærmere.

Læs mere på vores side om screening, afdækning og børnefaglig undersøgelse

Inddragelse af barnet eller den unge

Barnets lov fastsætter, at der skal ske en løbende inddragelse af børn og unge i deres egne sager. Det følger af § 5, stk. 3, i barnets lov, at barnet eller den unges holdning og synspunkter skal tilvejebringes og inddrages løbende ved samtaler og anden direkte kontakt, inden der træffes beslutninger eller afgørelser om barnets eller den unges forhold. Formålet er at sikre, at der sker løbende inddragelse af barnet eller den unge under hele forløbet – også ved beslutninger om barnets forhold, dvs. i tilfælde, hvor der ikke nødvendigvis skal træffes en forvaltningsretlig afgørelse efter loven.

Barnets plan og ungeplan

Når kommunen træffer afgørelse om støttende indsatser efter barnets lov, skal kommunen tage stilling til, om der skal udarbejdes en barnets plan. Det beror på en socialfaglig vurdering i den enkelte sag, og kommunens beslutning skal tage udgangspunkt i barnets eller den unges egne ønsker og behov. Hvis der skal udarbejdes en barnets plan, skal det ske senest tre måneder efter afgørelsen om støtte.

Når der træffes afgørelse om anbringelse, skal der altid udarbejdes en barnets plan. Planen skal foreligge senest tre måneder efter afgørelsen om anbringelse. Hvis der træffes afgørelse om anbringelse uden samtykke, skal barnets plan foreligge inden afgørelsen.

For unge over 16 år gælder reglerne om ungeplan, jf. barnets lov § 108.

Læs mere om reglerne for udarbejdelse af barnets plan og ungeplan

Metoder og redskaber

Barnets lov regulerer ikke kommunernes brug af socialfaglig metode. Der findes forskellige sagsbehandlings- og udredningsmetoder, der kan understøtte sagsbehandlingen i forhold til børn og unge med behov for hjælp og støtte.

Læs mere om ICS på Social- og Boligstyrelsens hjemmeside (sbst.dk)

Læs mere om DUBU på KOMBIT's hjemmeside (kombit.dk)