Tilsyn

Her kan du læse om de forskellige tilsyn, som kommunalbestyrelsen efter bl.a. § 9 i barnets lov skal føre med børn, der opholder sig i kommunen.

Tilsyn

Det er kommunalbestyrelsen, som efter § 9 i barnets lov skal føre tilsyn med børn, der opholder sig i kommunen, herunder også dem, der opholder sig i dagtilbud eller skole, eller som for eksempel er anbragt i kommunen på et anbringelsessted. Efter ombudsmandsloven kan ombudsmanden desuden aflægge besøg på børne- og ungehjem og afgive udtalelser om forholdene på disse steder.

Driftsorienteret tilsyn

Socialtilsynet skal efter lov om socialtilsyn § 4 føre tilsyn med de generelt godkendte private, kommunale og regionale anbringelsessteder, som ligger i regionen – det driftsorienterede tilsyn. Det driftsorienterede tilsyn skal foretages minimum én gang årligt og skal følge op på, om forudsætningerne for den generelle godkendelse fortsat er til stede, og om det enkelte anbringelsessteds pædagogiske målsætninger og metoder fortsat gør anbringelsesstedet i stand til at opfylde de anbragte børns behov, ligesom tilsynet har fokus på anbringelsesstedets økonomi.

Det driftsorienterede tilsyn omfatter ikke netværksplejefamilier og unge, der er anbragt på egne værelser. I disse tilfælde er barnet eller den unge alene omfattet af det personrettede tilsyn jf. nedenfor.

Det personrettede tilsyn

Den anbringende kommune skal efter § 156 i barnets lov føre løbende tilsyn med barnets eller den unges forhold, når barnet eller den unge er anbragt uden for hjemmet – det personrettede tilsyn. Det personrettede tilsyn omfatter mindst to årlige tilsynsbesøg på anbringelsesstedet, hvor kommunen taler med barnet eller den unge. Det gælder uanset, hvilken type anbringelsessted barnet eller den unge er anbragt på.

Kommunen skal løbende følge op på, om den hjælp, der er iværksat, fortsat opfylder behovet hos barnet eller den unge, om anbringelsesstedet behandler det anbragte barn eller den unge hensigtsmæssigt i forhold til barnets eller den unges problemstillinger og behov, og at barnet eller den unge trives og udvikler sig positivt.

Det personrettede tilsyn skal som udgangspunkt bl.a. bestå i en samtale med barnet eller den unge, der så vidt muligt gennemføres uden tilstedeværelse af personer fra anbringelsesstedet, uanset om barnet eller den unge er anbragt i en plejefamilie eller på et børne- og ungehjem.