Screening, afdækning og børnefaglig undersøgelse

Hvis kommunen har viden om eller grund til at antage, at et barn eller en ung har behov for hjælp og støtte efter barnets lov, skal kommunen foretage en screening efter § 18 i barnets lov. En screening skal som udgangspunkt ske på baggrund af de foreliggende oplysninger, og formålet er at vurdere, om der er behov for yderligere udredning i sagen.

Hvis dette er tilfældet, skal kommunen vurdere, om der er tale om en problemstilling, der kræver en afdækning efter § 19, eller om der skal iværksættes en børnefaglig undersøgelse, jf. § 20-22 i barnets lov.

Såfremt der er tale om en problemstilling, der ikke kræver yderligere afdækning, kan der i visse tilfælde iværksættes støtte på baggrund af en screening. Kommunen kan også ud fra en konkret vurdering iværksætte indsatser sideløbende med en nærmere afdækning og/eller undersøgelse, hvis der er grundlag herfor på bagrund af screeningen.

Kommunen skal være opmærksom på at inddrage barnet eller den unge i sagens proces, herunder i udredningen, ligesom forældrene også skal inddrages.

Du kan læse mere herom på vores underside om inddragelse.

Afdækning

Hvis der er behov for at indhente yderligere oplysninger i en sag, kan kommunen iværksætte en afdækning af et barns behov for hjælp og støtte efter § 19 i barnets lov. En afdækning skal belyse et eller flere afgrænsede forhold af betydning for barnets eller den unges støttebehov. Kommunen skal i den forbindelse inddrage de fagfolk, som allerede har viden om barnets eller den unges og familiens forhold, fx sundhedsplejersker, pædagoger eller lærere.

Afdækningen skal så vidt muligt gennemføres i samarbejde med barnet eller den unge og forældremyndighedsindehaveren.

Børnefaglig undersøgelse

I nogle tilfælde er der behov for yderligere udredning af forholdene og støttebehovet for et barn eller en ung, og kommunen vil i så fald skulle udarbejde en børnefaglig undersøgelse efter § 20 i barnets lov. 

Kommunen skal konkret træffe afgørelse om en børnefaglig undersøgelse i følgende situationer:

  1. Når der er grund til at antage, at det er en alvorlig eller kompleks sag, herunder hvor der er overvejelser om anbringelse af et barn eller en ung uden for hjemmet.
  2. Når et barn eller en ung har været udsat for overgreb eller ved mistanke herom.
  3. Når et barn eller en ung har haft ophold i på et kvindekrisecenter eller et herberg med en forælder på grund af vold i hjemmet og den pågældende forælder afbryder opholdet for at vende tilbage til et voldeligt miljø med barnet eller den unge.

Kommunen kan endvidere iværksætte en børnefaglig undersøgelse, når det i øvrigt vurderes, at det er nødvendigt af hensyn til barnets eller den unges støttebehov.

Den børnefaglige undersøgelse skal afsluttes senest 4 måneder efter, at kommunen bliver opmærksom på, at et barn eller en ung kan have behov for særlig støtte.

Undersøgelsen skal som udgangspunkt udføres i samarbejde med forældremyndighedsindehaveren og barnet eller den unge, men der er ikke formelt krav om samtykke til gennemførelse af en børnefaglig undersøgelse.

Du kan finde uddybende informationer om screening, afdækning og børnefaglig undersøgelse i Håndbog om barnets lov på Social- og Boligstyrelsens hjemmeside. (sbst.dk)