Barnets plan og opfølgning

Barnets plan

Når der træffes afgørelse om støttende indsatser efter § 32 i barnets lov, skal kommunen tage stilling til, om der skal udarbejdes en barnets plan efter § 91. Det beror på en socialfaglig vurdering, om der skal udarbejdes en plan, og beslutningen skal tage udgangspunkt i barnets eller den unges egne ønsker.

Hvis det vurderes, at der skal udarbejdes en barnets plan, skal den foreligge senest tre måneder efter, der er truffet afgørelse om indsats.

Barnets plan skal så vidt muligt udarbejdes i samarbejde med barnet eller den unge og forældremyndighedsindehaveren og skal indeholde konkrete mål for barnets eller den unges trivsel og udvikling.  

Når der træffes afgørelse om anbringelse, skal der altid udarbejdes en barnets plan, jf. § 91, stk. 2. Hvis der træffes afgørelse om anbringelse uden samtykke, skal barnets plan foreligge inden afgørelsen.

Ungeplan

For unge over 16 år, skal kommunen tage stilling til, om der skal udarbejdes en ungeplan efter § 108 i barnets lov. Det gælder bl.a. i tilfælde, hvor der træffes afgørelse om støttende indsatser efter § 32 for en ung over 16 år, eller når en ung, der har en barnets plan, fylder 16 år.

Ungeplanen skal i lighed med barnets plan indeholde konkrete mål for den unges trivsel og udvikling. De konkrete mål skal bl.a. vedrøre den unges overgang til voksenlivet, herunder med hensyn til beskæftigelse og uddannelse.

Opfølgning

Kommunen skal følge op i sager om støtte efter barnets lov, jf. § 95. Opfølgningen skal ske løbende og skal første gang finde sted senest tre måneder efter iværksættelsen af en indsats. Hvis der er iværksat en afdækning eller undersøgelse sideløbende med indsatsen, og denne afsluttes, inden der er gået tre måneder, skal kommunen første gang følge op, når afdækningen eller undersøgelsen er afsluttet.

I forbindelse med den første opfølgning skal kommunen beslutte, hvordan den fremadrettede opfølgning skal tilrettelægges. Det skal ske på baggrund af de konkrete forhold og behovet i den enkelte sag, ligesom barnets eller den unges egne ønsker skal inddrages. Hyppigheden og formen for inddragelse kan justeres løbende, hvis behovet fx ændrer sig.

I forbindelse med opfølgningen skal kommunen bl.a. vurdere, om indsatsen skal justeres, og om der er behov for at udarbejde eller revidere barnets plan eller ungeplanen.

Hvis barnet eller den unge er anbragt uden for hjemmet med eller uden samtykke, skal den løbende opfølgning efter § 95 ses i sammenhæng med kommunens pligt til at føre løbende tilsyn med barnet eller den unge, jf. § 156 i barnets lov.