Forhold under anbringelsen

Her kan du læse mere om forhold under en anbringelse.

Støtteperson eller venskabsfamilie til barnet eller den unge

Inden anbringelsen skal kommunen hjælpe barnet eller den unge med at finde en person, der kan udpeges til at være støtteperson for barnet eller den unge under anbringelsen. Det kan fx være en person i barnets eller den unges familie eller netværk, som barnet kender og har særlig tillid til.

For børn og unge, der er anbragt på et børne- og ungehjem, skal kommunen tilbyde barnet eller den unge at finde en familie i barnets eller den unges familie eller netværk, som kan være en venskabsfamilie under anbringelsen.

Hvis det ikke er muligt at finde henholdsvis en støtteperson eller en venskabsfamilie i barnets eller den unges netværk, skal kommunen hjælpe barnet eller den unge med at finde en støtteperson eller en venskabsfamilie i samarbejde med en civilsamfundsorganisation.

Reglerne om støtteperson gælder alle anbragte børn og unge, dvs. også børn og unge, der er anbragt i en plejefamilie. Hvis et anbragt barn eller ung får udpeget en venskabsfamilie, træder denne i stedet for en eventuel støtteperson for barnet.

Støtteperson til forældrene

Kommunen skal tilbyde forældremyndighedsindehaveren en støtteperson, når barnet eller den unge anbringes uden for hjemmet. Det er i den forbindelse vigtigt at være opmærksom på forældre, som på grund af en funktionsnedsættelse kan have et særligt behov for støtte for at kunne udfylde deres forældrerolle under anbringelsen.

Støttepersonens opgave er at lytte og støtte op om forældrene, for eksempel i forhold til forældrenes samarbejde med anbringelsesstedet og i forhold til forældrenes kontakt til barnet.

Du kan læse mere om forældrestøtte på Social- og Boligstyrelsens hjemmeside

Samvær

Et barn eller en ung, der er anbragt uden for hjemmet, har som udgangspunkt ret til samvær og kontakt med forældre og netværk under anbringelsen. Det omfatter også søskende, bedsteforældre, andre familiemedlemmer, venner mv.

Barnet eller den unge har ret til, at kommunalbestyrelsen inddrager barnets eller den unges holdning til omfang, rammer og sted for samværet m.v.

Kommunen har pligt til at sørge for, at forbindelsen mellem barnet eller den unge og familie og netværk holdes ved lige, under hensyntagen til barnets bedste.

Kommunen kan fastsætte nærmere regler for omfanget og udøvelsen af samværet. Hvis samværet skal finde sted mindre end én gang om måneden, skal afgørelsen dog træffes af børne- og ungeudvalget.

Dog bemærkes, at barnet eller den unge efter § 103, stk. 2, kan anmode om at få suspenderet samværet med forældrene eller netværket i en periode på op til 8 uger. Det er kommunen, der skal vurdere, om barnets eller den unges anmodning giver anledning til, at kommunen skal træffe afgørelse om, at samværet skal suspenderes i en periode på maksimalt 8 uger. En sådan afgørelse træffes efter § 104, stk. 4.

Børne- og ungeudvalget kan desuden af hensyn til barnets sundhed eller udvikling for en bestemt periode træffe afgørelse om, at en repræsentant for kommunen skal være til stede under samværet (overvåget samvær) eller at samvær og kontakt helt skal afbrydes.

Når der er viden eller formodning om, at den person, som barnet skal have samvær med, har begået overgreb mod et barn eller en ung, skal børne- og ungeudvalget træffe afgørelse om overvåget samvær eller afbrydelse af samvær og kontakt for en bestemt periode, medmindre særlige forhold taler imod det.

Betaling

Når et barn eller en ung under 18 år er anbragt uden for hjemmet, har forældrene pligt til at betale for opholdet. Tilsvarende gælder for barnet eller den unge. Betalingens størrelse afhænger bl.a. af forældrenes, barnets eller den unges indkomst.

Det er kommunen, der fastsætter og opkræver betalingen efter reglerne, som er fastsat i bekendtgørelse om betaling for ophold i anbringelsessteder for børn og unge under 18 år samt døgnophold og udslusningsophold for unge i alderen 18 til og med 22 år.

I bekendtgørelsen er der også fastsat regler om hel eller delvis fritagelse for betalingen, når visse betingelser er opfyldt.

Du kan læse mere om betalingsreglerne i bekendtgørelsen på retsinformation.dk