Centrale aktører på det frivillige sociale område

Her kan du finde en beskrivelse af centrale organisationer, råd og videnscentre inden for den frivillige sociale sektor.

Center for Frivilligt Socialt Arbejde

Center for Frivilligt Socialt Arbejde (CFSA)  er et landsdækkende støtte- og udviklingscenter, der har til formål at fremme, understøtte og videreudvikle frivilligt socialt arbejde i Danmark samt at indsamle og formidle viden om civilsamfundet. Centret blev dannet i 1995 og er en selvejende institution under Social-, Bolig- og Ældreministeriet. Bestyrelsen består af en formand og seks medlemmer, der er udpeget af Social-, Bolig- og Ældreministeriet, KL, Frivilligrådet og Forskningsrådet for Samfund og Erhverv.

CFSA driver desuden Foreningsportalen, hvor det er muligt at få informationer om landsdækkende foreninger og aktører, som arbejder med fx udsatte børn, ensomme unge, ældre, flygtninge, voldsramte kvinder, personer i hjemløshed eller med et misbrug. Det er muligt at få information om mere end 600 regionale og landsdækkende frivillige sociale foreninger og andre aktører i civilsamfundet. Alle lokale frivilligcentre i Danmark og nationale frivilligcentre i Europa er også at finde på Foreningsportalen.

Gå til Foreningsportalen på CFSA’s hjemmeside

Frivilligrådet

Frivilligrådet rådgiver Social-, Bolig- og Ældreministeriet og Folketinget om den frivillige sektors rolle og indsats i forhold til sociale udfordringer. Rådets opgave er desuden at bidrage til den offentlige debat om den frivillige sektors rolle i udviklingen af velfærdssamfundet, herunder sektorens samspil med den offentlige sektor og erhvervslivet.

Rådet består af 11-12 medlemmer, inklusive formand og næstformand. Formand og ét medlem udpeges af social- og ældreministeren. KL indstiller ét medlem fra en kommune, og FriSe indstiller ét medlem fra et frivilligcenter til ministerens udpegning til rådet. Otte medlemmer vælges af den frivillige sociale sektors foreninger og organisationer gennem direkte valg.

FriSe – Frivilligcentre & Selvhjælp Danmark

FriSe er en landsorganisation for en række uafhængige frivilligcentre og selvhjælpsprojekter i Danmark, som støtter og igangsætter frivillige sociale indsatser lokalt. Landsorganisationen tilbyder blandt andet kurser, faglige netværk, interessevaretagelse af medlemsforeningerne og faglig konsulentbistand.

Social- og Boligstyrelsen

Social- og Boligstyrelsen varetager en række projekter, som udvikler og understøtter det frivillige sociale arbejde. Derudover indsamler og formidler Social- og Boligstyrelsen også viden, metoder og værktøjer til gavn for civilsamfundet. Social- og Boligstyrelsen yder også konsulentbistand i udviklingsprojekter i form af processtøtte og vidensformidling til kommuner og frivillige organisationer og arbejder for at understøtte samarbejdet mellem kommuner og civilsamfund.