Ofte stillede spørgsmål

Som frivillig kan der være behov for svar på en række spørgsmål. Herunder præsenteres nogle af de typiske spørgsmål og svar.

Hvad kan man som frivillig forening/organisation søge støtte til?

Frivillige sociale organisationer og foreninger kan søge om § 18-støtte til den del af den frivillige sociale aktivitet, hvor den frivillige indsats er den afgørende. Ved tildeling af midler kan kommunen lægge vægt på at støtte konkrete aktiviteter i organisationerne, f.eks. rådgivninger, frivillige støttepersoner og ledsageordninger. Der kan gives økonomisk støtte til f.eks. lokaler, telefon eller anden form for kontorarbejde i de tilfælde, hvor det vurderes at være en nødvendig ramme for den frivillige indsats. Vær opmærksom på, at kommuner i vid udstrækning støtter med andre ting end penge, f.eks. ved at stille gratis lokaler til rådighed og yde sekretariatsbistand.

Hvem kan søge om § 18-støtte?

§ 18 sigter hovedsageligt mod at fremme samarbejde med og støtte til lokale frivillige sociale organisationer, lokale afdelinger af landsorganisationer, samt andre frivillige initiativer af mindre formaliseret art. Derudover kan organisationer, der er i opstartsfasen, søge kommunen om § 18-støtte.

Det er op til kommunen at prioritere, hvilke områder og aktiviteter der skal have støtte. Den enkelte organisation har ikke krav på at få kommunal støtte.

Der kan søges om § 18-støtte til konkrete aktiviteter, der har et socialt sigte, dvs. de aktiviteter, der retter sig mod de målgrupper, som den sociale sektor beskæftiger sig med. Det kan f.eks. være aktiviteter som voksenvenner for børn, ledsageordninger for personer med et handicap og væresteder eller sociale cafeer for marginaliserede eller vanskeligt stillede grupper.

Hvordan søger man om § 18-midler?

Ansøgning om § 18-midler foregår normalt efter nogle faste procedurer i de enkelte kommuner. Flere kommuner sætter en annonce i lokalavisen eller indbyder til informationsmøde forud for hver ansøgningsrunde.

I forbindelse med annonceringen af ansøgningsrunden opstiller kommunerne de prioriterede områder eller særlige aktiviteter, som kommunerne ønsker at støtte. Disse tildelingskriterier er ofte vedtaget i kommunens socialudvalg. I visse tilfælde vil kriterierne også fremgå af kommunens frivilligpolitik.

Ofte – men ikke altid – vil kommunen angive en ansøgningsfrist. Vær opmærksom på, at nogle kommuner har én eller to årlige frister, mens andre kommuner har løbende ansøgningsrunder.

Hvorfor deles pengene ikke ud centralt?

Den primære grund til, at § 18-midlerne uddeles lokalt, er, at det sikrer en bedre sammenhæng mellem den frivillige indsats og de offentlige sociale tilbud. Det er de lokale parter, dvs. kommuner og frivillige sociale organisationer, der sammen bedst kan vurdere, hvordan man styrker den sociale indsats i den enkelte kommune. Ved at koordinere indsatsen lokalt opnås de bedste sociale tilbud for brugerne.

Kan en frivillig forening søge § 18-midler til aktiviteter, som ikke er forankret lokalt?

§ 18 sigter hovedsageligt mod at fremme samarbejde med og støtte til lokale frivillige sociale organisationer, lokale afdelinger af landsorganisationer, samt andre frivillige initiativer af mindre formaliseret art. Det vil ofte være sådan, at mange kommuner derfor vil prioritere at støtte frivillige organisationer, der er lokalt forankrede.

Kommuner kan også gå sammen om at lave en fælleskommunal pulje for § 18-midlerne, som kan støtte foreninger, der er for små til at organisere sig lokalt eller har aktiviteter på tværs af kommunegrænser.

Social-, Bolig- og Ældreministeriet udmønter også tilskud til projekter ved at udmelde ansøgningspuljer via Social- og Boligstyrelsen, som vurderer, hvilke konkrete projekter der kan få støtte. På Tilskudsportalen, som kan findes på Social- og Boligstyrelsens hjemmeside, er det muligt at holde sig orienteret om aktuelle puljer på socialområdet.

Gå til Tilskudsportalen

Kan en frivillig forening søge anden støtte end § 18-midler?

Ansøgning om § 18-midler skal ske direkte til kommunen. Derudover kan der søges om centrale midler fra Social-, Bolig- og Ældreministeriets puljer som anført ovenfor.

Må kommunen lade være med at dele hele beløbet ud?

Det er op til den enkelte kommune at afgøre, hvordan § 18-midlerne skal fordeles. Intentionen i loven er, at kommunerne skal bruge de penge, som de modtager fra staten.

I de tilfælde, hvor der i en ansøgningsrunde til § 18-midler ikke er nok ansøgere, eller hvis ansøgningerne vurderes ikke at være tilstrækkelig kvalificerede, kan kommunen vælge ikke at uddele samtlige afsatte midler. De midler, der eventuelt ikke bliver uddelt, bør dog overføres til den efterfølgende ansøgningsrunde.