Spørgsmål/svar om COVID-19 og social- og ældreområdet

Social-, Bolig- og Ældreministeriet orienterer på denne side løbende om indsatsen mod COVID-19 på ministeriets område.

Siden er senest opdateret 6. februar 2023. Se endvidere datoer under de enkelte spørgsmål/svar.

Gå direkte til spørgsmål/svar-sektionen

Selvom Danmark er genåbnet, har vi stadig coronavirus i samfundet. Ministeriet følger udviklingen og vil på denne side løbende komme med relevant information til borgere, organisationer og interessenter.

Ministeriet arbejder hele tiden på, at Sundhedsstyrelsens anbefalinger kommer frem til borgere på ældreområdet og til socialt udsatte, og at alle, der er i kontakt med ældre borgere og socialt udsatte, også følger anbefalingerne. Ministeriet er i fortsat dialog med sundhedsmyndighederne for at sikre, at ældre borgere og socialt udsatte  bliver beskyttet bedst muligt mod coronavirus. 

Sådan får du generel information om coronavirus

Ministeriet anbefaler, at institutioner, interessenter, organisationer og borgere holder sig opdateret om de aktuelle myndighedsanbefalinger og udviklinger vedrørende coronavirus.

Du kan finde information, spørgsmål/svar og de seneste nyheder og anvisninger vedrørende sundhedsfaglige forhold fra de danske myndigheder på www.coronasmitte.dk.

Der kan også findes information på Sundhedsstyrelsens, Styrelsen for Patientsikkerhed og Udenrigsministeriets hjemmesider.

Gå til samlet oversigt over ministeriets nyheder om corona relateret til ministeriets område


Ofte stillede spørgsmål om coronavirus og socialområdet

Her finder du svar på ofte stillede spørgsmål.

Der gælder ikke særlige afstandskrav på sociale tilbud og plejehjem m.v.

Læs Sundhedsstyrelsens generelle råd om smitteforebyggelse


Opdateret 06. februar 2023

Testindsatsen på social- og ældreområdet er ophørt med udgangen af januar 2023.

Læs mere om testindsatsens ophør

Opdateret 01. februar 2023

Fra 1. februar 2022 er reglerne på social- og ældreområdet om krav om coronapas på sociale tilbud og plejehjem ophævet. Der har dog efterfølgende været en opfordring til, at ordninger om fremvisning af coronapas på sociale tilbud og plejehjem så vidt muligt opretholdes både i forhold til besøgende og ansatte.

Den 29. marts 2022 har Epidemikommissionen ud fra en helhedsvurdering af smittesituationen samt de øvrige tiltag for at undgå smitte på især plejehjem og sygehuse vurderet, at det ikke længere er relevant at anbefale, at der stilles lokale krav om coronapas for besøgende.

På baggrund af Epidemikommissionens vurdering opfordres der ikke længere til, at ordninger om fremvisning af coronapas på plejehjem og sociale tilbud opretholdes. Der er derfor ikke længere krav om coronapas disse steder.

Læs mere på retsinformation.dk


Opdateret 06. februar 2023

Fra 1. februar 2022 er reglerne på social- og ældreområdet om krav om anvendelse af mundbind eller visir på sociale tilbud og plejehjem ophævet. Der har dog efterfølgende været en opfordring til, at ordninger om anvendelse af mundbind/visir på indendørs fællesarealer på sociale tilbud og plejehjem så vidt muligt opretholdes i forhold til besøgende og ansatte.

Da Sundhedsstyrelsen ikke har anbefalinger om anvendelse af mundbind eller visir på indendørs fællesarealer på sociale tilbud og plejehjem, har det tidligere Social- og Ældreministerium 13. april 2022 udsendt en orienteringsskrivelse om, at opfordringen til at opretholde ordninger herom er ophørt. Der er derfor ikke længere opfordring til at anvende mundbind eller visir disse steder.

Læs mere på retsinformation.dk


Opdateret 06. februar 2023

Efter epidemiloven kan Styrelsen for Patientsikkerhed påbyde kommunalbestyrelsen for en bestemt periode at fastsætte restriktioner for eller forbud mod adgangen til eller brugen af kommunale plejehjem, plejeboliger, aflastningspladser, anbringelsessteder, botilbud og lignende og private alternativer dertil beliggende i den pågældende kommune. Det er således Styrelsen for Patientsikkerhed, der kan træffe afgørelse om, hvorvidt der skal være besøgsrestriktioner på sociale tilbud og plejehjem m.v.

Det bemærkes, at nedskaleringen af COVID-19 fra at være en såkaldt samfundskritisk sygdom til at være en alment farlig sygdom ikke har betydning for Styrelsen for Patientsikkerheds mulighed for at udstede påbud om besøgsrestriktioner. Det skyldes, at epidemilovens regler om besøgsrestriktioner (lovens § 29) ikke kun gælder for samfundskritiske sygdomme, men også gælder for alment farlige sygdomme.

Spørgsmål om besøgsrestriktioner på sociale tilbud og plejehjem m.v. kan rettes til Styrelsen for Patientsikkerhed. Find styrelsens kontaktoplysninger her.


Opdateret 06. februar 2023

Sundhedsmyndighederne har udarbejdet en vejledning om forebyggelse af smitte med ny coronavirus på plejehjem, botilbud m.v. og i hjemmeplejen og håndteringen af beboere eller medarbejdere med mistanke om eller bekræftet COVID-19.

Vejledningen beskriver, hvilke forholdsregler plejehjem, botilbud m.m. samt den kommunale og private hjemmepleje bør tage med henblik på at forebygge smittespredning af ny coronavirus og håndtere situationer med borgere med mistanke om eller bekræftet COVID-19.

Find vejledningen på Sundhedsstyrelsens hjemmeside


Opdateret 06. februar 2023

Reglerne om forsamlingsforbuddet er ophævet pr. 1. september 2021. Der gælder dermed ikke længere et forsamlingsforbud.


Opdateret 06. februar 2023

Det er sundhedsmyndighderne, der vurderer, hvem der tilbydes vaccination mod COVID-19.

Læs mere på Sundhedsstyrelsens hjemmeside


Opdateret 06. februar 2023 

Anbringelsesstedet skal følge og indrette sig efter sundhedsmyndighedernes generelle anbefalinger.

Find sundhedsmyndighedernes generelle anbefalinger på Sundhedsstyrelsens hjemmeside

Personale på sundheds-, ældre- og socialområdet kan også få svar på spørgsmål om COVID-19 hos Styrelsen for Patientsikkerhed. Hotlinen kan kontaktes på 70 20 02 66 – den er åben alle hverdage kl. 9.30-16.00.


Opdateret 06. februar 2023

Da anbringelsesstedet er barnets eller den unges hjem, og da børn i en plejefamilie indgår på lige fod med andre i familien, skal anbringelsesstedet tage hånd om det anbragte barn, også hvis barnet er smittet med COVID-19, og følge sundhedsmyndighedernes generelle anbefalinger om håndtering af COVID-19.

 

Læs mere om Sundhedsstyrelsens generelle anbefalinger om håndtering af COVID-19 på Sundhedsstyrelsens hjemmeside

Personale på sundheds-, ældre- og socialområdet kan desuden få svar på spørgsmål om COVID-19 hos Styrelsen for Patientsikkerhed. Hotlinen kan kontaktes på 70 20 02 66 – den er åben alle hverdage kl. 9.30-15.00.


Opdateret 06. februar 2023

Hvis barnet er i målgruppen for vaccination (læs mere herom på Sundhedsstyrelsens hjemmeside), vil en beslutning om at lade et anbragt barn under 15 år vaccinere mod COVID-19 efter serviceloven kræve forudgående inddragelse og samtykke fra forældremyndighedsindehavere efter reglerne på socialområdet. Det skyldes, at beslutning om vaccination ligger ud over de dagligdagsbeslutninger, som kommunen og anbringelsesstedet kan foretage for at varetage den praktiske daglige omsorg for det anbragte barn.

Det betyder også, at beslutning om at lade et anbragt barn under 15 år få en COVID-19-vaccination efter reglerne i sundhedsloven vil kræve et informeret samtykke fra forældremyndighedsindehaver på selve vaccinationsstedet, inden vaccination kan foretages. Et samtykke fra den ene forældremyndighedsindehaver vil som udgangspunkt være tilstrækkeligt i relation til beslutning om vaccination i det nationale COVID-19-vaccinationsprogram.

Det betyder, at anbringelsesstedet, herunder plejefamilien, først kan ledsage og bistå det anbragte barn med at få foretaget COVID-19-vaccination, hvis forældremyndighedsindehaverne forudgående i dialog med kommunen er inddraget og har givet samtykke hertil.

Det betyder også, at hvis det er anbringelsesstedet, herunder plejefamilien, der ledsager barnet, vil barnets forældremyndighedsindehaver blive kontaktet telefonisk af vaccinationsstedet med henblik på at indhente informeret samtykke fra forældremyndighedsindehaver.

Hvis forældremyndighedsindehaver ikke ønsker at give samtykke til vaccinationen eller er ukontaktbar m.v., vil gennemførelse af COVID-19-vaccination kræve, at kommunen først foretager en konkret vurdering af forholdene i barnets sag og på den baggrund eventuelt træffer en afgørelse efter § 69, stk. 1, som kan træde i stedet for samtykke efter serviceloven. Det vil desuden kræve, at anbringelsesstedet, herunder plejefamilien, medbringer denne afgørelse til vaccinationsstedet, således at § 69-afgørelsen kan træde i stedet for informeret samtykke fra forældremyndighedsindehaver, der kræves efter sundhedslovgivningen.

Læs eventuelt mere om information og samtykke og om, hvem der skal inddrages ved vaccination af børn og unge, på Sundhedsstyrelsens hjemmeside.


Opdateret 06. februar 2023

Det er afgørende, at alle borgere kan opnå adgang til ét af de regionale vaccinationssteder, hvor vaccinationen vil finde sted for nogle målgrupper.

Der er efter de gældende regler i sundhedsloven ikke mulighed for at yde befordring eller befordringsgodtgørelse til vaccination, der tilbydes ved regionale vaccinationssteder eller i udkørende vaccinationsenheder, når der ikke er tale om behandling hos egen læge, praktiserende speciallæge eller sygehusbehandling.

Derimod kan kommunalbestyrelsen efter servicelovens § 117, stk. 1, beslutte at yde tilskud til befordring til vaccinationssteder for personer omfattet af målgruppen. Det vil sige personer med varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, som vurderes at være den gruppe af borgere, som kan have sværest ved selv at transportere sig til et vaccinationssted, som tilbyder vaccination mod COVID-19.

Hvis en kommune efter servicelovens § 117, stk. 1, vælger at tilbyde tilskud til befordring til COVID-19 vaccination for borgere omfattet af målgruppen, vil kommunen være forpligtet til ud fra et lighedsprincip at sikre, at alle borgere i tilsvarende situation modtager tilbud om en sådan befordring.

Det tidligere Sundhedsministerium har på denne baggrund opfordret kommunerne til at tilbyde befordring til vaccination for COVID-19 til borgere med varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, i det omfang der er behov for, at borgeren transporteres til et vaccinationssted eller en udkørende vaccinationsenhed.

I tillæg hertil har KL den 18. december 2020 orienteret alle kommuner om denne opfordring, ligesom KL har taget initiativ til at sikre, at muligheden for hjælp til befordring fremgår af det borgerbrev, som alle borgere modtager i e-boks eller som brev.


Opdateret 06. februar 2023

Yderligere oplysninger

Social-, Bolig- og Ældreministeriets pressevagt, tlf.: 41 85 13 60 (modtager ikke sms)