Rådgivning og vejledning

Kommunen skal yde gratis rådgivning til børn, unge og voksne med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. VISO er et supplement til kommunens rådgivning i de mest specialiserede enkeltsager.

Rådgivning og vejledning hos kommunen

Det er kommunen, som har ansvaret for at tilbyde såvel den almindelige som den mere specialiserede rådgivning til børn, unge og voksne med handicap.

Såfremt kommunen ikke har den tilstrækkelige ekspertise, kan kommunen hente hjælp hos Den Nationale Videns- og Specialrådgivningsorganisation, VISO, som yder gratis vejledende specialrådgivning i de mest specialiserede enkeltsager på social- og specialundervisningsområdet.

Kommunale sagsbehandlere kan også henvende sig til Ankestyrelsens hotline, som tilbyder juridisk vejledning.

Hvem kan få rådgivning hos kommunen?

Kommunens rådgivningsforpligtelse omfatter alle børn, unge og voksne med handicap.

Kommunen skal også rådgive pårørende til borgere med handicap, fx ægtefæller, forældre eller andre, der indgår i borgerens nære sociale netværk.

Hvad omfatter rådgivningen?

Rådgivningen skal afpasses den enkeltes behov og er ikke snævert afgrænset til det sociale område. Rådgivningen kan omfatte en række forskellige forhold, fx rådgivning om uddannelses- og beskæftigelsesmuligheder, boligforhold, samt hvilke hjælpe- eller støttemuligheder kommunen kan tilbyde.

Rådgivningen kan bestå i enkeltstående rådgivningssamtaler eller længere forløb.

Kommunens opsøgende arbejde

Et tilbud om rådgivning omfatter også opsøgende arbejde, som kan være med til at vedligeholde og udbygge kendskabet til den pågældende borger og dennes familie. På den måde kan kommunen løbende følge med i, om støtten lever op til den enkeltes og familiens behov.

Hvor kan du som borger ellers få rådgivning?

VISO bistår kommuner, borgere og kommunale og regionale tilbud med gratis vejledende specialrådgivning i de mest specialiserede og komplicerede sager på socialområdet og området for specialundervisning og specialpædagogisk bistand.

Kommunerne har ansvaret for at tilbyde både den almindelige og specialiserede rådgivning til enkeltpersoner og pårørende. VISO skal ses som et supplement til denne rådgivning.

Den Uvildige Konsulentordning på Handicapområdet (DUKH)

DUKH yder gratis rådgivning og vejledning om det offentliges ydelser til mennesker med handicap.

Den primære målgruppe for DUKH er mennesker med handicap og deres pårørende, men ordningen er også for de kommunale sagsbehandlere.

Rådgivning og vejledning hos brugerorganisationer

En lang række brugerorganisationer tilbyder også rådgivning og vejledning enten via frivillige eller som professionel rådgivning.

De enkelte brugerorganisationer kan oplyse om, hvilken hjælp de yder. 

Du kan finde mange af de forskellige organisationer på Danske Handicaporganisationers hjemmeside