Magtanvendelse

Servicelovens afsnit VII indeholder regler om magtanvendelse og andre indgreb over for voksne med betydeligt og varigt nedsat psykisk funktionsevne.

Servicelovens afsnit VII indeholder fem kapitler: kapitel 24 (indgreb, som kan foretages over for hele magtanvendelsesmålgruppen), kapitel 24 a (indgreb, som kan foretages over for handicapmålgruppen), kapitel 24 b (indgreb, som kan foretages over for demensmålgruppen), kapitel 24 c (besøgsrestriktioner) og kapitel 24 d (særlige indgreb, som kan foretages over for domfældte).

Grundlaget for servicelovens bestemmelser om magtanvendelse og andre indgreb i den personlige selvbestemmelsesret over for voksne i servicelovens afsnit VII er respekten for individets integritet uanset den enkeltes psykiske funktionsevne. Retligt er udgangspunktet derfor principperne om den personlige friheds ukrænkelighed og om retten til privatliv.

Betingelser for magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten

Det overordnede formål med bestemmelserne om magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten er at begrænse magtanvendelse mest muligt. Derfor skal de indgreb, der lovligt kan iværksættes, være absolut nødvendige for at varetage den pågældendes omsorg, sikkerhed eller værdighed eller for at undgå personskade og/eller tingsskade.

At indgrebet skal være absolut nødvendigt betyder også, at det ikke må anvendes, hvis en mindre indgribende foranstaltning vurderes at være tilstrækkelig til at varetage borgerens omsorg.

Servicelovens afsnit VII indeholder regler om:

 • Husorden
 • Fysisk guidning
 • Afværgehjælp
 • Fastholdelse m.v.
 • Særlige døråbnere
 • Stofseler
 • Tryghedsskabende velfærdsteknologi
 • Låsning og sikring af yderdøre og vinduer
 • Kortvarig fastholdelse i personlig hygiejne-situationer
 • Optagelse i særlige botilbud uden samtykke
 • Besøgsrestriktioner (servicelovens kapitel 24 c)
 • Særlige indgreb over for domfældte (servicelovens kapitel 24 d)

Registrering, indberetning og klageadgang

Al magtanvendelse skal registreres og indberettes til myndighederne. Personalet skal anvende de indberetningsskemaer, der ligger på Social- og Boligstyrelsens hjemmeside.

Borgeren eller en repræsentant for borgeren kan klage over foranstaltninger foretaget efter servicelovens afsnit VII. Foranstaltningerne kan påklages enten til kommunen, Ankestyrelsen, Familieretshuset eller domstolene. For en beskrivelse af, hvilke indgreb der kan påklages hvortil, henvises til kapitel 15 i Vejledning om magtanvendelse.