Boliger til voksne med handicap

Nogle mennesker har behov for en bolig, hvor der er hjælp og støtte. Andre har brug for, at boligen opfylder bestemte krav til indretning og tilgængelighed.

Kommunen skal behandle spørgsmål om ansøgning til en særlig bolig eller særlig indretning af boligen. Det er kommunen, der afgør, om man har ret til hjælp. Det kan du læse mere om i Retssikkerhedsloven.

Gå til Retssikkerhedsloven

Forskellige boformer

Kommunen har ansvaret for, at der er boliger nok til de mennesker med handicap, som har krav på en særlig bolig. Serviceloven og almenboligloven giver mulighed for, at kommunerne kan levere et varieret og fleksibelt udbud af boliger, der passer til de forskellige behov, som mennesker med handicap har.

På Tilbudsportalen kan du finde oplysninger om de enkelte kommunale, regionale og private tilbud på det sociale område.

Gå til Tilbudsportalen

På Bolig- og Planstyrelsens hjemmeside kan du læse om reglerne for almene boliger.

Få mere information om almene boliger på Social- og Boligstyrelsens hjemmeside

Adskillelse af bolig og ydelser

I 1998 blev institutionsbegrebet på voksenområdet ophævet. Bolig og ydelser blev adskilt for at fortsætte en udvikling, hvor hjælpen i botilbud tilpasses den enkelte borger. Det betyder, at boligen anvises efter reglerne om boligerne, primært almenboligloven og serviceloven, mens tildeling af hjælp sker efter servicelovens bestemmelser. Ydelserne kan fx. være personlig og praktisk hjælp, socialpædagogisk bistand eller ledsagelse. Hjælpen skal ydes med respekt for den enkeltes selvbestemmelse og integritet. 

Om boligindretning

Kommunen skal yde hjælp til indretning af boliger til mennesker med varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, når indretning er nødvendig for at gøre boligen bedre egnet for den enkelte.

Om tilgængelighed

Tilgængelighed til bygninger reguleres primært gennem byggeloven og bygningsreglementerne.