Handicapråd

Det Centrale Handicapråd rådgiver regering og Folketing i handicapspørgsmål, mens kommunale handicapråd rådgiver kommunalbestyrelsen og formidler synspunkter mellem borgere i kommunen og medlemmer af kommunalbestyrelsen.

Det Centrale Handicapråd

Det Centrale Handicapråd blev etableret i 1980 for at rådgive regeringen og Folketinget om handicapspørgsmål og er tillige forum for dialog mellem centrale aktører på handicapområdet. Rådet er uafhængigt.

Det Centrale Handicapråd består af én formand og 16 medlemmer, der udpeges af socialministeren efter indstilling fra en række organisationer.

Det påhviler Handicaprådet:

  • At drøfte og vurdere udviklingen i samfundet for personer med handicap på baggrund af FNs Konvention om rettigheder for personer med handicap. 
  • At arbejde for en bred inklusion i samfundet, herunder tilgængelighed, således at mennesker med handicap bliver en del af samfundet på lige fod med andre og sikres størst mulig frihed til selv at bestemme og tage ansvar. 
  • At formidle information med henblik på at bekæmpe stereotyper, fordomme og skadelig praksis i forhold til personer med handicap og at fremme bevidstheden om evner hos og bidrag fra personer med handicap.

Det Centrale Handicapråd bistås af et selvstændigt sekretariat.

Gå til Det Centrale Handicapråds hjemmeside

Kommunale handicapråd

Det kommunale handicapråd skal rådgive kommunalbestyrelsen og være med til at formidle synspunkter omkring handicappolitiske spørgsmål mellem borgerne i kommunen og medlemmerne af kommunalbestyrelsen.

Kommunalbestyrelsen skal høre handicaprådet over alle initiativer, der har betydning for mennesker med handicap.

Rådene kan bl.a.:

  • Rådgive kommunalbestyrelsen i handicappolitiske spørgsmål
  • Behandle lokalpolitiske spørgsmål, der vedrører mennesker med handicap
  • Drøfte spørgsmål af mere generel karakter
  • Tage kontakt til andre relevante aktører for at få belyst særlige temaer
  • Handicaprådet kan ikke drøfte person- og klagesager

Handicaprådene består af 6-14 medlemmer, der selv vælger deres formand. Heraf er 3-7 medlemmer udpeget af Danske Handicaporganisationer fra lokale handicaporganisationer. Kommunalbestyrelsen skal udpege det samme antal medlemmer, hvoraf nogle skal sidde i kommunalbestyrelsen. Medlemmer af et handicapråd skal have bopæl i pågældende kommune.

Rådene følger den kommunale valgperiode.

Bestemmelserne om handicapråd fremgår af § 37 a i lov om retssikkerhed og administration på det sociale område.

Gå til Retssikkerhedsloven